Kontakt

tel. 81 4786 950

agalazka@iung.pulawy.pl

Śledź profil na ResearchGate

http://orcid.org/0000-0001-5504-5706

Web of Science ResearcherID  J-8375-2019
Loop profile: 459894
Scopus Author ID: 55226306800

 

Profesor IUNG-PIB  

Od 2008 r. pracownik naukowy w Zakładzie Mikrobiologii Rolniczej IUNG-PIB w Puławach, obecnie na stanowisku profesora Instytutu. Od roku 2013 do chwili obecnej kierownik Zakładu Mikrobiologii Rolniczej IUNG-PIB w Puławach.

Specjalizuje się w badaniach aktywności biologicznej gleb w różnych warunkach siedliskowych, technikach i systemach uprawy roślin, specjalista w zakresie bioróżnorodności środowiska glebowego i bioremediacji gleb skażonych substancjami ropopochodnymi.

 

Uzyskane stopnie naukowe:

 

2018: Doktor habilitowany nauk rolniczych w w zakresie kształtowania środowiska, specjalność: mikrobiologia gleby.
Uchwała Rady Naukowej IUNG-PIB w Puławach z dnia 02.10.2018 r.
Tytuł osiągnięcia naukowego:Ocena oddziaływania różnych systemów produkcji roślinnej i technik uprawy roli na mikrobiologiczną jakość środowiska glebowego, ze szczególnym uwzględnieniem zawartości glomalin

 

2008: Doktor nauk rolniczych w zakresie kształtowania środowiska, specjalność: mikrobiologia gleby,
Uchwała Rady Naukowej IUNG-PIB w Puławach z dnia 28.05.2008 r.
Tytuł pracy doktorskiej:Ocena przydatności bakterii Azospirillum spp. i Pseudomonas stutzeri do bioremediacji gleb skażonych węglowodorami aromatycznymi
Promotor: doc. dr hab. Maria Król.

 

2003: Magister biotechnologii
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Zakład Biochemii;
Tytuł pracy: Porównanie aktywności proteolitycznych u Phlebia radiata
Promotor: prof. dr hab. Andrzej Leonowicz.

 

 

Członkostwo w organizacjach:

 

 • Polskie Towarzystwo Mikrobiologów (od 2004)

 

Inne:

 

 • 2010-2011:  Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Pilotażowe studia podyplomowe dla pracowników jednostek naukowych „Zarządzanie projektami badawczymi i pracami rozwojowymi”.
 • 2000: Studium Pedagogiczne przy Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UMCS.

 

Nagrody i wyróżnienia:

 

 • 2020: Medal Brązowy za Długoletnią Służbę, odznaczenie Prezydenta RP
 • 2019: Nagroda Dyrektora IUNG-PIB prof. dr hab. Wiesława Oleszka za pracę habilitacyjną nt. ”Ocena oddziaływania różnych systemów produkcji roślinnej i technik uprawy roli na mikrobiologiczną jakość środowiska glebowego, ze szczególnym uwzględnieniem zawartości glomalin”.
 • 2019: Nagroda Dyrektora IUNG-PIB prof. dr hab. Wiesława Oleszka za monografię pt. “Badania nad uprawą kukurydzy (Zea Mays L.) w wieloletniej monokulturze i zmianowaniu” wydaną w 2018 r. w serii Monografie i Rozprawy Naukowe (nr 58). Skład zespołu: Księżak J., Bojarszczuk J., Gałązka A., Niedźwiecki J., Gawryjołek K., Lenc L., Jeske M., Czyż E., Król M.
 • 2017: Wyróżnienie MRiRW za osiągnięcia w zakresie wdrażania postępu w rolnictwie, rozwoju wsi, rynkach rolnych i rybołówstwie w roku 2017. Tytuł wyróżnienia: „Opracowanie i wdrażanie konserwujących systemów uprawy roli w warunkach glebowo-klimatycznych Polski”. Zespół badawczy w składzie: Smagacz J., Madej A., Biskupski A., Włodek S., Sekutowski T., Jadczyszyn J., Gałązka A.
 • 2016: Wyróżnienie MRiRW za osiągnięcia w zakresie wdrażania postępu w rolnictwie, rozwoju wsi, rynkach rolnych i rybołówstwie w roku 2016. Tytuł wyróżnienia: „Wdrożenie do praktyki rolniczej i promocja nowych szczepionek zawierających bakterie symbiotyczne roślin bobowatych”. Zespół badawczy w składzie: Gałązka A., Marty2020niuk S., Kozieł M., Grzęda E., Księżniak A.
 • 2010: Nagroda im. Wandy Maliszewskiej uzyskana w konkursie za rok 2010 pod patronatem Dyrektora IUNG-PIB za cykl publikacji na temat mikrobiologicznego rozkładu WWA w glebach przy wykorzystaniu bakterii wiążących azot.
 • 2008: Nagroda Dyrektora IUNG-PIB prof. dr hab. Seweryna Kukuły za wyróżnioną pracę doktorską nt. ”Ocena przydatności bakterii Azospirillum spp. i Pseudomonas stutzeri do bioremediacji gleb skażonych węglowodorami aromatycznymi”.
tel. 81 4786 951

egrzeda@iung.pulawy.pl

Sekretarka, Technik

Zainteresowania naukowe:

 • Badania aktywności biologicznej gleby
 • Sprzedaż i produkcja szczepionek dla następujących roślin bobowatych: koniczyna, lucerna, komonica, perełkowiec, fasola, groch, soczewica, galega, nostrzyk, wyka, seradela, soja, cieciorka, bobik, ciecierzyca, esparceta, przelot, akacja, łubin, orzech ziemny

Uzyskane stopnie naukowe:

 • Technik ochrony środowiska
 • Technik administracji

Kontakt

tel. 81 4786 961

kfurtak@iung.pulawy.pl

Follow me on ResearchGate

Polska Bibliografia Naukowa: PBN-ID 5e709297878c28a047398897

ResearcherID: N-8224-2017

 

Adiunkt

 

 

Zainteresowania naukowe:

 • Aktywność biologiczna gleb;
 • Bioróżnorodność mikrobiologiczna gleb;
 • Funkcjonalność mikrobiomu glebowego, metoda Biolog® EcoPlate™;
 • Wpływ warunków stresowych na społeczności mikroorganizmów glebowych;
 • Wpływ różnych sposobów użytkowania gleby na jej aktywność biologiczną.

 

Uzyskane stopnie naukowe:

 • 2020: Doktor nauk rolniczych, dyscyplina rolnictwo i ogrodnictwo, specjalność mikrobiologia gleby
  Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – BIP, Puławy
 • 2015: Magister biotechnologii, specjalność: biotechnologia środowiska
  Katedra Biochemii i Chemii Środowiska, Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin

 

Projekty:

 • Kierownik projektu pt. Opracowanie innowacyjnego preparatu mikrobiologicznego o charakterze osmoprotekcyjnym do wspomagania oraz ochrony roślin uprawnych w warunkach stresu osmotycznego wywołanego zmienną wilgotnością gleby i zasoleniem, OSMO-PROTECT; program Lider XIV, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR); Nr projektu: 0250/L-14/2023. Okres realizacji: 2024-2027 (w trakcie realizacji).
 • Kierownik projektu pt. Ocena wpływu wybranych osmoprotektantów na środowisko glebowe i wzrost pszenicy jarej; Działalność statutowa IUNG-PIB, temat nr 1.14. Okres realizacji: 2023-2025 (w trakcie realizacji).
 • Kierownik projektu pt. Poszukiwanie bakterii adaptujących się do ekstremalnych warunków wilgotności gleby oraz ocena wpływu stresu hydrologicznego na jakość środowiska glebowego; program Preludium 18 Narodowe Centrum Nauki (NCN); Nr projektu:  2019/35/N/NZ9/00830. Okres realizacji: 2020-2024 (w trakcie realizacji).
 • Specjalista ds. analiz metabolomicznych w projekcie LIDER IX pt. Innowacyjny preparat do stymulacji wzrostu i plonowania pszenicy ozimej, którego kierownikiem jest dr Agnieszka Kuźniar z Wydziału Biotechnologii i Nauk o Środowisku KUL w Lublinie. Nr projektu: LIDER/7/0024/L-9/17/NCBR/2018. Okres realizacji: 2018-2020 (zakończony).
 • Kierownik projektu pt. Wpływ letnich powodzi na zmiany bioróżnorodności strukturalnej i funkcjonalnej mikrobiomu wybranych mad rzecznych. Projekt był realizowany w ramach dotacji dla młodych naukowców ze środków MNiSW w IUNG-PIB w 2018 roku. Opiekun naukowy: dr hab. Anna Gałązka. Okres realizacji: 2018 (zakończony).

 

Nagrody i wyróżnienia:

 • 2023: Nominacja do Nagrody Naukowiec Przyszłości 2024.
 • 2023: I Nagroda Komitetu redakcyjnego czasopisma Polish Journal of Agronomy za publikację Furtak K., Grządziel J. (2023): Fungal community change in selected fluvisols under simulated flooding condition; Polish Journal of Agronomy, 52, 31-42, doi: http://10.26114/pja.iung.511.2023.52.04
 • 2022: Wyróżnienie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi za szczególne krajowe osiągnięcie mające znaczenie dla wdrażania postępu w rolnictwie w formie realizacji, wdrażania i upowszechniania wyników pracy naukowej pt.: Ochrona i kształtowanie bioróżnorodności środowiska glebowego – działania upowszechnieniowe i edukacyjne łączące naukę z praktyką rolniczą i doradztwem rolnym mające na celu zahamowanie utraty bioróżnorodności gleb i wsparcie biologizacji rolnictwa. Wykonanej w Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy.
 • 2021: Nagroda Dyrektora IUNG-PIB prof. dr hab. Wiesława Oleszka za pracę doktorską pt. Wpływ symulowanej powodzi na bioróżnorodność strukturalną i funkcjonalną mikrobiomu wybranych mad rzecznych.
 • 2021: Nominacja do Nagrody Naukowiec Przyszłości 2021 w kategorii: Nauka dla lepszego życia w przyszłości za realizację projektu pt. Poszukiwanie bakterii adaptujących się do ekstremalnych warunków wilgotności gleby oraz ocena wpływu stresu hydrologicznego na jakość środowiska glebowego (2019/35/N/NZ9/00830).
 • 2021: Nominacja do ogólnopolskiej nagrody gospodarczej Ambasador Innowacyjności (https://mikro-iung.pl/nominacja-do-nagrody-ambasador-innowacyjnosci-dla-dr-karoliny-furtak/).
 • 2020: Wyróżnienie rozprawy doktorskiej pt. Wpływ symulowanej powodzi na bioróżnorodność strukturalną i funkcjonalną mikrobiomu wybranych mad rzecznych”; Uchwała Rady Naukowej IUNG-PIB z dnia 21.09.2020.
 • 2020: Nagroda Naukowa Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów (PTM) im. Prof. Edmunda Mikulaszka I stopnia za cykl 3 prac opublikowanych w latach 2018-2019 (https://mikro-iung.pl/nagroda-naukowa-polskiego-towarzystwa-mikrobiologow-dla-mgr-karoliny-furtak/; https://www.microbiology.pl/nagroda-im-prof-edmunda-mikulaszka/).
 • 2019: Nagroda za najlepszy referat wygłoszony w sesji dla młodych naukowców podczas 53 Ogólnopolskiej Konferencji Mikrobiologicznej pt. Mikroorganizmy w zrównoważonym rolnictwie, ochronie środowiska i procesach biotechnologicznych; 08-11.09.2019r., Poznań; wyróżnienie od Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Wyróżniony referat: Wpływ stymulowanej powodzi na społeczność bakterii glebowych.
 • 2017: Nagroda i dyplom za zajęcie II miejsca w konkursie posterów naukowych podczas Forum Młodych Naukowców na IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. Biologiczne Metody Oceny Stanu Środowiska Przyrodniczego; 7-9.06.2017r., Szczecin – Siemczyno; wyróżnienie od Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Wyróżniony poster: Aktywność enzymatyczna jako wskaźnik jakości środowiska glebowego w różnych systemach gospodarowania.

 

Staże:

 • 04-11.09.2023: 4th FEMS Summer School for Postdocs (Federation of European Microbiological Societies), Mediterranean Institute for Life Sciences (MedILS), Split, Chorwacja;
 • 28.08-02.09.2022: Staż naukowy w Katedrze Mikrobiologii i Biomonitoringu Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

 

Działalność w czasopismach naukowych:

 • Członek Editorial Board w czasopiśmie Turkish Journal of Agriculture and Forestry (ISSN 1300-011X);
 • Członek Editorial Board, Review Editor w czasopiśmie Frontiers in Microbiology (ISSN 1664-302X);
 • Academic Editor – Topical Advisory Panel Member w czasopiśmie Sustainability (ISSN 2071-1050);
 • Członek Reviewer Board w czasopiśmie Microorganisms (ISSN 2076-2607);
 • Guest Editor w czasopiśmie Sustainability (ISSN 2071-1050). Numer specjalny pt. Exploration of Plant-Soil-Microbe Interactions and Soil Fertility Status from a Sustainable Agricultural Perspective.
 • Recenzent w wydawnictwie TYGIEL.

 

Członkostwo w organizacjach:

 • Polskie Towarzystwo Mikrobiologów (od 2017).
 • Delegat Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów Oddział Lubelski (kadencja 2022-2026).
 • Członek Zespołu Audytu Wewnętrznego HRS4R IUNG-PIB (od 07.2020).

Kontakt

tel. 81 4786 960

agrzadziel@iung.pulawy.pl

Follow me on ResearchGate

Adiunkt

 

 

 

Zainteresowania naukowe:

 

 • Analiza bioinformatyczna i statystyczna;
 • Bioróżnorodność mikrobiologiczna gleb, sekwencjonowanie NGS Illumina;
 • Funkcjonalność mikrobiomu glebowego, metoda Biolog® EcoPlate™ FF Plate;
 • Analiza genetyczna i fenotypowa czystych szczepów bakteryjnych, metoda Biolog® GenIII MicroPlate, sekwencjonowanie Sanger.

 

Uzyskane stopnie naukowe:

 

 • 2018: Doktor nauk rolniczych, dyscyplina rolnictwo i ogrodnictwo, specjalność: wirusologia weterynaryjna; Zakład Wirusologii, Państwowy, Instytut Weterynaryjny – PIB w Puławach;
 • 2014: Magister biotechnologii, specjalność: biotechnologia ogólna; Zakład Genetyki i Mikrobiologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

 

Projekty:

 

 • Kierownik wyodrębnionej części projektu międzynarodowego w ramach konkursu JPIAMR-ACTION “One Health interventions to prevent or reduce the development and transmission of antimicrobial resistance” „Specific Targeting of Antimicrobial Resistant Strains in situ using Targeted-Antibacterial-Plasmids”, okres realizacji: 2022-2024 (NCN);
 • Kierowanik tematu statutowego 1.04 „Charakterystyka endofitów bakteryjnych wyizolowanych z wybranych roślin miododajnych oraz określenie ich potencjału biotechnologicznego”, okres realizacji 2022-2024 (IUNG-PIB);
 • Wykonawca w projekcie „TreesBEEs – Drzewa jako biogeomorfologiczny czynnik przemiany ekosystemów – wietrzenie biologiczne, inicjalny rozwój gleb i formowanie rzeźby stoku pod wpływem korzeni drzew, bakterii ryzosferycznych i grzybów mikoryzowych”, okres realizacji: 2021-2023 (NCN);
 • Wykonawca w projekcie „Oddziaływanie między mikrobiomem, mykobiomem i metawiriomem ryzosfery i endoryzosfery roślin ruderalnych oraz ich rola w biernej i czynnej remediacji gleb silnie zdegradowanych i długotrwale zanieczyszczonych ropą naftową”, okres realizacji: 2023-2026 (NCN).

 

Dorobek naukowy:

 

2023 International Journal of Molecular Sciences     Biofilm Formation and Genetic Diversity of Microbial Communities in Anaerobic Batch Reactor with Polylactide (PLA) Addition 6.208
Molecules Pioneering Metabolomic Studies on Diaporthe eres Species

Complex from Fruit Trees in the South-Eastern Poland

4.927
2022 Agronomy Biocontrol Potential and Catabolic Profile of Endophytic Diaporthe eres Strain 1420S from Prunus domestica L. in Poland—A Preliminary Study 3.417
International Journal of Molecular Sciences Biodiversity and Metabolic Potential of Bacteria in Bulk Soil from the Peri-Root Zone of Black Alder (Alnus glutinosa), Silver Birch (Betula pendula) and Scots Pine (Pinus sylvestris) 5.924
Biology Functional and Seasonal Changes in the Structure of Microbiome Inhabiting Bottom Sediments of a Pond Intended for Ecological King Carp Farming 5.079
Ecological Indicators Fungal genetic biodiversity and metabolic activity as an indicator of

potential biological weathering and soil formation – Case study of towards a better understanding of Earth system dynamics

6.263
International Journal of Molecular Sciences Microbial community, metabolic potential and seasonality of endosphere microbiota associated with leaves of bioenergy tree – Paulownia elongata x fortunei 6.208
Agriculture, Ecosystems & Environment Bacteroidota structure in the face of varying agricultural practices as an important indicator of soil quality – a culture independent approach 6.576
2021 Biology Phenotype Switching in Metal-Tolerant Bacteria Isolated from a Hyperaccumulator Plant 5.079
Agronomy Testing Combined Effect of Amendments and Inoculation with Bacteria for Improving Phytostabilisation of Smelter Waste Extremely Contaminated with Trace Elements 3.417
Frontiers in Plant Science The Use of Interactions Between Microorganisms in Strawberry Cultivation (Fragaria x ananassa Duch.) 5.753
2020 Agronomy Soil Microbial Community Profiling and Bacterial Metabolic Activity of Technosols as an Effect of Soil Properties following Land Reclamation: A Case Study from the Abandoned Iron Sulphide and Uranium Mine in Rudki (South-Central Poland) 2.603
Agronomy Genetic and Phenotypic Diversity of Rhizobia Isolated from Trifolium rubens Root Nodules 2.603
2018 Vaccine The effect of combined drugs therapy on the course of clinical rabies infection in a murine model 3.235
Vaccine Inhibition of caspase-1 prolongs survival of mice infected with rabies virus 3.235
Vaccine Combination drug treatment prolongs survival of experimentally infected mice with silver-haired bat rabies virus 3.235
Zoonoses and Public Health Bokeloh bat lyssavirus isolation in a Natterer’s bat, Poland 2.688
2017 Vaccine The effect of selected molecules influencing the detrimental host immune response on a course of rabies virus infection in a murine model 3.235
Journal of Veterinary Research Diagnostic Reliability of Different RT-PCR Protocols for the Detection of Bluetongue Virus Serotype 14 (BTV-14) 0.462
2016 Archives of virology First detection of bluetongue virus serotype 14 in Poland 2.058
Medycyna weterynaryjna Lyssavirus taxonomy 0.161
2015 Applied Soil Ecology Signal molecules and cell-surface components involved in early stages of the legume-Rhizobium interactions 2.786

 

Szkolenia:

 

 • 2022, Przygotowanie bibliotek szlakiem 16S rRNA oraz sekwencjonowanie na platformie MiSeq, Illumina.
 • 2022, Analiza statystyczna danych (Excel – poziom średniozaawansowany).
 • 2022, Analiza statystyczna danych (Excel – poziom zaawansowany).
 • 2022, Analiza danych RNA-Seq w języku R.
 • 2021, Szacowanie niepewności dla mikrobiologicznych metod ilościowych wg wymagań PN-EN ISO 19036:2020-04 z uwzględnieniem zasady podejmowania decyzji wg ILAC G8:09/2019.
 • 2021, Potwierdzenie ważności wyniku metody mikrobiologiczne i molekularne. Prowadzenia i ocean kart kontrolnych. Stwierdzenie zgodności z wymaganiami.
 • 2021, Analiza danych metagenomicznych: określenie składu gatunkowego i różnorodności biologicznej.
 • 2020, Wprowadzenie do analizy danych RNA-seq.
 • 2020, Zastosowanie statystyki w badaniach rolniczych.
 • 2020, Wymagania techniczne, analiza ryzyka i rozwiązywanie problemów w mikrobiologicznym laboratorium rutynowym zgodnie z wymaganiami normy pn-en iso/iec 17025:2018-02. Zasoby i procesy.
 • 2020, Nadzór nad wyposażeniem i zapewnienie spójności pomiarowej w laboratorium mikrobiologicznym.
 • 2020, Zapewnienie i kontrola jakości pożywek mikrobiologicznych.
 • 2019, Funkcjonalne rozwiązania i aplikacja programu RETROSPECT BIOLOG w badaniach identyfikacji i fenotypowania mikroorganizmów.
 • 2017, Roche Molecular Solutions – kompleksowe rozwiązania qPCR i NGS.
 • 2017, EMBL-EBI resources and tools for proteomic.
 • 2016, Analiza statystyczna w R.
 • 2016, Workshop on bioinformatics: NGS for microbial genome analysis.
 • 2015, Alternatywne metody analizy relatywnej: metoda podwójnej delty (ΔΔCt) i metoda Pfaffla oraz zasady wybory genów referencyjnych.

 

Udział w konferencjach:

 

a) I- autorskie:

 • 2023, WARSZTATY NAUKOWE „Preparaty mikrobiologiczne w rolnictwie i ochronie środowiska”, Zastosowanie mikroorganizmów i otoczkowanie nasion dla poprawy żyzności gleb i plonu roślin w ekologicznej i konwencjonalnej uprawie roślin bobowatych
 • 2023, VI Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „Metagenomy różnych środowisk”, Sekwencjonowanie nowej generacji w badaniach nad wpływem mikroorganizmów na wietrzenie biologiczne
 • 2023, VI Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „Metagenomy różnych środowisk”, Bioróżnorodność bakterii endofitycznych wybranych roślin miododajnych
 • 2023, VI Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „Metagenomy różnych środowisk”, Nowe sposoby zwalczania antybiotykooporności
 • 2023, I Krajowa Konferencja EkoBioTox „Znaczenie ekotoksykologii, bioindykacji, biodegradacji w identyfkacji i rozwiązywaniu problemów środowiskowych w dobie antropocenu i zmiany klimatu od skali molekularnej do krajobrazowej, Łódź, Zwalczanie szczepów opornych na antybiotyki przy użyciu plazmidów antybakteryjnych o ukierunkowanym działaniu (poster)
 • 2023, I Krajowa Konferencja EkoBioTox „Znaczenie ekotoksykologii, bioindykacji, biodegradacji w identyfkacji i rozwiązywaniu problemów środowiskowych w dobie antropocenu i zmiany klimatu od skali molekularnej do krajobrazowej, Łódź, Analiza genetyczna endofitów wybranych pożytków pszczelich poster)
 • 2022, Ogólnopolska Konferencja Naukowa z okazji 10-lecia Polskiego Towarzystwa Mykologicznego, Genetic and metabolic characteristic of fungi of forest ecosystem (poster)
 • 2022, VI Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „Metagenomy różnych środowisk”, Analizy bioinformatyczne prowadzone w Zakładzie Mikrobiologii Rolniczej IUNG – PIB w Puławach (poster)
 • 2022, VI Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „Metagenomy różnych środowisk”, Techniki sekwencjonowania nowej generacji stosowane w badaniach nad wpływem grzybów na wietrzenie biologiczne (poster)
 • 2022, VI Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „Metagenomy różnych środowisk”, Charakterystyka jakościowa i ilościowa bakterii obecnych w glebie ekosystemu leśnego i rolniczego (poster)
 • 2022, VI Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „Metagenomy różnych środowisk”, Sekwencjonowanie pełnego genomu bakterii z rodzaju Achromobacter wyizolowanej z ryzosfery w uprawie kukurydzy (poster)
 • 2021, 54 Konferencja Mikrobiologiczna “Mikroorganizmy różnych środowisk”, Porównanie charakterystyki genetycznej i fenotypowej grzybów obecnych w ekosystemie leśnym i rolniczym (poster)
 • 2021, V Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „Metagenomy różnych środowisk”, Ocena wpływu dodatku konsorcjów bakteryjnych na bioróżnorodność funkcjonalną gleby (poster)
 • 2021, V Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „Metagenomy różnych środowisk”, Charakterystyka metaboliczna i genetyczna bakterii glebowych w ekosystemie leśnym i rolniczym (poster)
 • 2021, Krajowa Platforma Glebowa „Europejskie wyzwania w zakresie oceny i ochrony gleb”, Analiza jakościowa mikroorganizmów obecnych w glebie leśnej i rolniczej (poster)
 • 2021, 13th International Conference on Agrophysics “Agriculture in changing climate”, The metabolic and genetic differences in soil bacteria communities between forest and agricultural ecosystems (poster)
 • 2020, FEMS ONLINE CONFERENCE ON MICROBIOLOGY, Genetic and phenotypic diversity of microorganisms isolated from roots nodules from Trifolium rubens (poster)
 • 2020, Bioróżnorodność środowiska glebowego – wskaźniki oceny, Funkcjonalne zróżnicowanie gleby pochodzącej z ekosystemu leśnego oraz rolniczego (poster)
 • 2020, Bioróżnorodność środowiska glebowego – wskaźniki oceny, Wpływ stosowania wybranych konsorcjów bakteryjnych na bioróżnorodność gleby określony za pomocą metody mikromacierzy fenotypowych (poster)
 • 2020, Bioróżnorodność środowiska glebowego – wskaźniki oceny, Metody genetyczne i fenotypowe wykorzystane w celu zróżnicowania bakterii wyizolowanych z brodawek korzeniowych Trifolium rubens (poster)
 • 2019, 53 Ogólnopolska Konferencja Mikrobiologiczna: Mikroorganizmy w zrównoważonym rolnictwie, ochronie środowiska i procesach biotechnologicznych, Poznań, Analiza genetyczna i fenotypowa mikrosymbiontów wyizolowanych z brodawek korzeniowych Trifolium rubens (prezentacja)
 • 2019, IV Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „METAGENOMY RÓŻNYCH ŚRODOWISK”, Lublin, Zróżnicowanie fenotypowe i genetyczne mikroorganizmów wyizolowanych z brodawek korzeniowych Trifolium rubens (prezentacja)
 • 2018, III Ogólnopolskie Seminarium Mikrobiologiczne „Metagenomy różnych środowisk”, Lublin, Znaczenie doustnego szczepienia lisów w zwalczaniu wścieklizny w Polsce (prezentacja)
 • 2017, 7th International Weigl Conference, Lwów, The influence of selected inhibitors of host immune response on the course of experimental rabies infection in mice (poster)
 • 2017, 7th International Weigl Conference, Lwów, First case of BBLV infection in bat in Poland ( poster)
 • 2016, III Ogólnokrajowa Konferencja Naukowa, MŁODZI NAUKOWCY W POLSCE – BADANIA I ROZWÓJ, Lublin, Wpływ inhibitorów IL-6, TNF-α i MAPK na przebieg zakażenia wirusem wścieklizny na modelu myszy (prezentacja)
 • 2016, IV Ogólnokrajowa Konferencja Naukowa, MŁODZI NAUKOWCY W POLSCE – BADANIA I ROZWÓJ, Lublin, Aktualna sytuacja epizootyczna wścieklizny w Polsce (prezentacja)
 • 2015, VII International Conference of Biotechnology Students, XVII National Academic Seminar of Biotechnology Students, Poznań, Influence of TNF-a, IL-6, MAPK inhibitors on the course of disease and survival of mice in experimental rabies infection (poster)
 • 2013, VII National Seminar of Biotechnology Students and II International Seminar of Biotechnology Students – An Introduction to the World of Polish Biotechnology Kazimierz Dolny, Microbiota – bacterial shield of human body (poster)
 • 2012, XIV National Academic Seminar of Biotechnology Students and IV International Students Conference of Biotechnology, Gdańsk, Adoptive Immunotherapy – Artificial Antigen Presenting Cells (AAPCs) (poster)

 

b) Pozostałe:

 • 2023, WARSZTATY NAUKOWE „Preparaty mikrobiologiczne w rolnictwie i ochronie środowiska”, Zastosowanie mikroorganizmów i otoczkowanie nasion dla poprawy żyzności gleb i plonu roślin w ekologicznej i konwencjonalnej uprawie roślin bobowatych
 • 2023, VI Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „Metagenomy różnych środowisk”, Strategiczne systemy zarządzania glebą a struktura mykobiomu – nowe perspektywy w odpowiedzi na obniżone nawożenie azotem
 • 2023, VI Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „Metagenomy różnych środowisk”, Wpływ biostymulantów na funkcjonalne zróżnicowanie mikrobiomu ryzosfery konopi siewnych (Cannabis sativa L.) uprawianych na glebie zanieczyszczonej metalami
 • 2023, VI Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „Metagenomy różnych środowisk”, Zróżnicowanie genetyczne i metaboliczne gleby uprawnej uzyskanej spod monokultury rzodkiewki (Raphanus sativus var. Sativus)
 • 2023, VI Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „Metagenomy różnych środowisk”, Ocena wpływu sposobu przygotowania próbki wody rzecznej na wyniki sekwencjonowania następnej generacji
 • 2023, VI Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „Metagenomy różnych środowisk”, Analiza genomu bakterii endofitycznej o potencjalnych cechach umożliwiających zastosowanie jako składnik preparatów mikrobiologicznych
 • 2023, VI Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „Metagenomy różnych środowisk”, Profil kataboliczny oraz identyfikacja molekularna endofitycznego szczepu Diaporthe eres 1420S pozyskanego z pędów Prunus domestica
 • 2023, VI Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „Metagenomy różnych środowisk”, Metody sekwencjonowania nowej generacji wykorzystywane w badaniach nad mikrobiomem jelitowym pszczół miodnych
 • 2023, VI Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „Metagenomy różnych środowisk”, Zmiany zachodzące w zbiorowisku drobnoustrojów w ryzosferze roślin spontanicznych pochodzących z odpadów poflotacyjnych i żużlowych
 • 2023, VI Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „Metagenomy różnych środowisk”, Bioróżnorodność mikroorganizmów glebowych w ekosystemie leśnym i rolniczym
 • 2023, VI Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „Metagenomy różnych środowisk”, Bioróżnorodność grzybów jako wskaźnik potencjalnego wietrzenia biologicznego i glebotwórczego
 • 2023, I Krajowa Konferencja EkoBioTox „Znaczenie ekotoksykologii, bioindykacji, biodegradacji w identyfkacji i rozwiązywaniu problemów środowiskowych w dobie antropocenu i zmiany klimatu od skali molekularnej do krajobrazowej, Łódź, Charakterystyka strukturalna i funkcjonalna bioróżnorodności mikroorganizmów glebowych w ekosystemie leśnym i rolniczym (prezentacja)
 • 2023, I Krajowa Konferencja EkoBioTox „Znaczenie ekotoksykologii, bioindykacji, biodegradacji w identyfkacji i rozwiązywaniu problemów środowiskowych w dobie antropocenu i zmiany klimatu od skali molekularnej do krajobrazowej, Łódź, Analiza porównawcza bakterii zasiedlających jelito pszczele z mikroorganizmami obecnymi w pyłku kwiatowym (poster)
 • 2023, I Krajowa Konferencja EkoBioTox „Znaczenie ekotoksykologii, bioindykacji, biodegradacji w identyfkacji i rozwiązywaniu problemów środowiskowych w dobie antropocenu i zmiany klimatu od skali molekularnej do krajobrazowej, Łódź, Aktywność mikrobiologiczna grzybów pod drzewami jako wskaźnik potencjalnego wietrzenia biologicznego i glebotwórczego (poster)
 • 2022, VI Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „Metagenomy różnych środowisk”, Zróżnicowanie aktywności metabolicznej szczepów bakterii z rodzaju Pseudomonas (poster)
 • 2022, VI Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „Metagenomy różnych środowisk”, Społeczność endoftów bakteryjnych związanych z liśćmi bioenergetycznych drzew – Paulownia elongata x fortunei (poster)
 • 2022, VI Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „Metagenomy różnych środowisk”, Potencjał bakterii endoftycznych do produkcji deaminazy ACC (poster)
 • 2022, VI Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „Metagenomy różnych środowisk”, Różnorodność i aktywność grzybów pod drzewami jako wskaźnik potencjalnego wietrzenia biologicznego i formowania gleby (poster)
 • 2022, VI Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „Metagenomy różnych środowisk”, Populacja grzybów związanych z korzeniami i ich potencjał metaboliczny w glebie ze strefy okołokorzeniowej olszy czarnej, brzozy brodawkowatej i sosny zwyczajnej (poster)
 • 2022, Ogólnopolska Konferencja Naukowa z okazji 10-lecia Polskiego Towarzystwa Mykologicznego, Fungal diversity and activity under trees as an indicator of potential biological weathering and soil formation (poster)
 • 2022, Ogólnopolska Konferencja Naukowa z okazji 10-lecia Polskiego Towarzystwa Mykologicznego, Root-Associated Fungal Communities and their Metabolic Potential in Bulk Soil from Peri-root Zone of Black Alder, Silver Birch and Scots Pine (poster)
 • 2021, XIII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2021 „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju”, Lublin, Zróżnicowanie genetyczne izolatów Diaporthe eres z wybranych roślin sadowniczych na podstawie kilku loci (prezentacja)
 • 2021, International Scientific Conference Bioprotection – Global Plant Health And Product Safety, Lublin, The antagonistic activity of endophytic Diaporthe eres from Prunus domestica against common phytopathogens (prezentacja)
 • 2021, 54 Konferencja Mikrobiologiczna “Mikroorganizmy różnych środowisk”, Wpływ wieloletniego użytkowania słomy na mikrobiom gleby, potencjał metaboliczny i plon roślin (poster)
 • 2021, 54 Konferencja Mikrobiologiczna “Mikroorganizmy różnych środowisk”, Aktywność mikrobiologiczna pod drzewami jako wskaźnik potencjalnego wietrzenia biologicznego i formowania gleby (poster)
 • 2021, 54 Konferencja Mikrobiologiczna “Mikroorganizmy różnych środowisk”, Bioróżnorodność bakterii i potencjał metaboliczny w ryzosferze olszy czarnej (Alnus glutinosa), brzody brodawkowatej (Betula pendula) i sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris) – badania wstępne (poster)
 • 2021, 54 Konferencja Mikrobiologiczna, “Mikroorganizmy różnych środowisk”            Różnorodność funkcjonalna mikroorganizmów tworzących mikrobiom Azolla filiculoides L. (poster)
 • 2021, V Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „Metagenomy różnych środowisk”, Wpływ różnych przedplonów na bioróżnorodność gleb w trwałym doświadczeniu polowym z pszenicą ozimą (poster)
 • 2021, V Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „Metagenomy różnych środowisk”, Zastosowanie mikroorganizmów i otoczkowania nasion dla poprawy żyzności gleb i plonu roślin w ekologicznej i konwencjonalnej uprawie roślin bobowatych (poster)
 • 2021, V Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „Metagenomy różnych środowisk”, Wpływ wieloletniego użytkowania słomy na mikrobiom, potencjał metaboliczny i plon roślin (poster)
 • 2021, V Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „Metagenomy różnych środowisk”, Microbiome and metabolic potential of the rhizosphere microorganisms of black alder (Alnus glutinosa), silver birch (Betula pendula) and scots pine (Pinus sylvestris) (poster)
 • 2021, Krajowa Platforma Glebowa „Europejskie wyzwania w zakresie oceny i ochrony gleb”, Ocena zmian bioróżnorodności funkcjonalnej gleby pod drzewami jako wskaźnik potencjalnego wietrzenia biologicznego i formowania gleby (poster)
 • 2021, Krajowa Platforma Glebowa „Europejskie wyzwania w zakresie oceny i ochrony gleb”, Potencjał metaboliczny mikroorganizmów w ryzosferze olszy czarnej (Alnus glutinosa), brzozy brodawkowatej (Betula pendula) i sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris) (poster)
 • 2021, 13th International Conference on Agrophysics “Agriculture in changing climate”, Microbiome and metabolic potential of the rhizosphere microorganisms of black alder (Alnus glutinosa), silver birch (Betula pendula) and scots pine (Pinus sylvestris) (poster)
 • 2021, 13th International Conference on Agrophysics “Agriculture in changing climate”, Microbiological activity under trees as an indicator of potential biological weathering and soil formation – towards a better understanding of the Earth system dynamics (poster)
 • 2021, 13th International Conference on Agrophysics “Agriculture in changing climate”, Functional composition in the bacterial core microbome of soil microorganisms during the growth of the subsequent crop (poster)
 • 2021, FEMS: Word Microbiome Forum , The impact of long-term use of straw on soil microbiome, metabolic potential and plant yield – postharvest residues of winter wheat, winter triticale and winter rape as the waste biomass from primary agricultural production (poster)
 • 2021, FEMS: Word Microbiome Forum , Microbiome and metabolic potential of the rhizosphere microorganisms of black alder (Alnus glutinosa), silver birch (Betula pendula) and scots pine (Pinus sylvestris) (poster)
 • 2020, Bioróżnorodność środowiska glebowego – wskaźniki oceny, Wykorzystanie metody BOX- PCR w różnicowaniu genetycznym izolatów Phomopsis/Diaporthe pochodzących z roślin sadowniczych (poster)
 • 2020, Bioróżnorodność środowiska glebowego – wskaźniki oceny, Charakterystyka funkcjonalna bioróżnorodności mikroorganizmów glebowych ryzosfery olchy czarnej (Alnus glutinosa), brzozy brodawkowatej (Betula pendula) oraz sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris) (poster)
 • 2020, 60. Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin Państwowego Instytutu Badawczego „Międzynarodowy Rok Zdrowia Roślin”, Poznań, Zastosowanie mikroorganizmów do ochrony roślin przed patogenami grzybowymi w ekologicznej uprawie truskawki (poster)
 • 2019, IV Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „METAGENOMY RÓŻNYCH ŚRODOWISK”, Lublin, Selekcja szczepów bakterii endofitycznych roślin uprawnych i chwastów w kierunku produkcji deaminazy ACC z wykorzystaniem metody molekularnej i klasycznej techniki płytek agarowych (poster)
 • 2017, IV Lubelskie Dni Wirusologiczne, Nałęczów, II Zjazd Polskiego Towarzystwa Wirusologicznego, Wpływ inhibitorów IL-6, TNF-α i MAPK na przebieg zakażenia wirusem wścieklizny na modelu myszy (prezentacja)
 • 2017, IV Lubelskie Dni Wirusologiczne, Nałęczów, II Zjazd Polskiego Towarzystwa Wirusologicznego, Status choroby niebieskiego języka w Polsce w latach 2012 – 2015 (prezentacja)
 • 2013, XV National Academic Seminar of Biotechnology Students and V International Students Conference of Biotechnology, Wrocław, Effects of mutation in cinr and cini genes of rhizobium leguminosarum biovar trifolii strain 24.2 (poster)

Kontakt

tel. 81 4786 960

babramczyk@iung.pulawy.pl

ORCID  http://0000-0001-5071-5491

Follow me on ResearchGate

Adiunkt

Zainteresowania naukowe:

 • Charakterystyka morfologiczna i molekularna grzybów z rodzaju Diaporthe (Phomopsis) występujących na pędach roślin sadowniczych
 • Biologia molekularna grzybów fitopatogenicznych
 • Endofity grzybowe roślin i wydzielane przez nie metabolity
 • Biologiczna ochrona roślin

Uzyskane stopnie naukowe:

 • 2016: Doktor
 • 2006: Magister inżynier

Członkostwo w organizacjach:

 • Polskie Towarzystwo Fitopatologiczne (od 2010)

Inne:

Kierownik projektu nr 2016/21/N/NZ9/01526 Narodowego Centrum Nauki (NCN) otrzymanego w ramach konkursu Preludium 11, pt.: Charakterystyka metabolitów wydzielanych przez Phomopsis prunorum nowego w warunkach Polski patogena roślin sadowniczych oraz jego identyfikacja molekularna”

Kontakt

tel. 81 4786 952

mmaczka@iung.pulawy.pl

ORCID http://0000-0001-7653-3610

Follow me on ResearchGate

 

Asystent

Zainteresowania naukowe:

 • Aktywność biologiczna gleby
 • Wolnożyjące bakterie wiążące azot atmosferyczny z rodzaju Azotobacter
 • Bakterie PSB
 • Nitragina

Uzyskane stopnie naukowe:

 • 2022: Doktor nauk rolniczych; tytuł rozprawy: “Ocena występowania i molekularnego zróżnicowania bakterii z rodzaju Azotobacter w glebach Polski”.
 • 2006: Magister

Inne:

 • Kierownik projektu pt.: Mikrobiologiczne uwalnianie fosforu przez bakterie ryzosferowe i ich charakterystyka molekularna”
  Projekt realizowany w ramach działalności statutowej IUNG-PIB;
  Tematu statutowy 1.22;
  Okres realizacji: 2018-2020.

Kontakt

tel. 81 4786 952

sstaniak@iung.pulawy.pl

Follow me on ResearchGate

https://orcid.org/0000-0001-9516-1939

Scopus Author ID: 57201747451

Specjalista

 

Zainteresowania naukowe:

 • Badania na temat aktywności biologicznej gleby;
 • Badania zależności pomiędzy aktywnością  mikroorganizmów a rozwojem roślin na gruntach zdegradowanych chemicznie;
 • Badania różnorodności i funkcji mikroorganizmów zasiedlających gleby i składowiska zanieczyszczone pierwiastkami  śladowymi i związkami organicznymi;
 • Badania nad zastosowaniem mikroorganizmów do wspomagania fitoremediacji gleb i składowisk odpadów zanieczyszczonych pierwiastkami śladowymi;
 • Rozwój metod inaktywacji zanieczyszczeń w osadach dennych i ściekowych;
 • Badania na temat  zmiany różnorodności i funkcjonalności drobnoustrojów w warunkach suszy.

Uzyskane stopnie naukowe:

 • 2023: Doktor nauk rolniczych; dyscyplina rolnictwo i ogrodnictwo, specjalność mikrobiologia gleby, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – BIP, Puławy. Tytuł rozprawy: Ocena możliwości wykorzystania mikroorganizmów do poprawy efektywności wybranych fitotechnologii w remediacji gleb i odpadów zanieczyszczonych metalami. Promotor: prof. dr hab. Tomasz Stuczyński.
 • 2013: Magister Ochrony Środowiska, Specjalność: Zagrożenia Środowiska, Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie;
 • 2011: Inżynier Ochrony Środowiska, Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.

Inne:

 • Staż zagraniczny – Uniwersytet Eberharda Karola w Tybindze w Niemczech (Eberhard Karls Universität Tübingen; University of Tübingen), Katedra Geomikrobiologii, 04-08.11.2019.

Projekty:

 • Kierownik projektu:„Opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania wzbogaconych mikrobiologicznie bionawozów wspomagających zrównoważoną  produkcję roślinną i jej adaptację do zmian klimatu”  (INNO-MIK). Projekt w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) Lider XII. Okres realizacji: 2022-2024. http://www.inno-mik.pl

 • Kierownik projektu: „Ocena skutków środowiskowych wykorzystania egzogennych źródeł materii organicznej w rolnictwie”. Realizacja w ramach działalności statutowej IUNG-PIB. Podprogram: 2 „Opracowanie oraz doskonalenie efektywnych i bezpiecznych dla środowiska systemów i technologii produkcji podstawowych ziemiopłodów”. Okres realizacji: 2019-2021.
 • Specjalista ds. analiz mikrobiologicznych w projekcie OPUS, nr projektu 2019/35/B/ST10/03244. Tytuł projektu: “Badanie środowiskowych skutków występowania pierwiastków ziem rzadkich oraz antymonu i wanadu w glebach i odpadach“. Kierownik projektu: dr hab. Grzegorz Siebielec, prof. IUNG. Okres realizacji: 2020 – 2023.
 • Kierownik projektu nr 2015/17/N/ST10/03182 Narodowego Centrum Nauki (NCN) otrzymanego w ramach konkursu Preludium 9, pt.: Rola mikroorganizmów w zasiedlaniu składowisk odpadów pohutniczych przez rośliny oraz ich wpływ na biodostępność pierwiastków śladowych” (2018-2021)

 

 • Kierownik projektu realizowanego z Dotacji dla Młodych Naukowców w roku 2016, pt. “Zmiany różnorodności i funkcjonalności drobnoustrojów w warunkach suszy i intensywnych zmian wilgotności gleby oraz ich konsekwencje dla emisji gazów cieplarnianych”.

 

Nagrody i wyróżnienia:

 • Nominacja do Nagrody Naukowiec Przyszłości 2023 w kategorii “Kobieta nauki, która zmienia świat“.
 • Odznaczenie Zasłużony dla Inteligentnego Rozwoju 2020 w kategorii „Naukowiec przyszłości” za realizacje projektu Narodowego Centrum Nauki (NCN) otrzymanego w ramach konkursu Preludium 9, pt.: „Rola mikroorganizmów w zasiedlaniu składowisk odpadów pohutniczych przez rośliny oraz ich wpływ na biodostępność pierwiastków śladowych”.
 • Nominacja do Nagrody Gospodarczej Ambasador Innowacyjności 2020 za wkład i rozwój innowacji w Polsce.
 • Laureatka Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2019 w kategorii „Naukowiec przyszłości” za realizację projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Tytuł projektu „Rola mikroorganizmów w zasiedlaniu składowisk odpadów pohutniczych przez rośliny oraz ich wpływ na biodostępność pierwiastków śladowych”.

Kontakt

tel. 81 4786 960

mlyszcz@iung.pulawy.pl

ORCID http://0000-0001-9092-6816

Specjalista

 

Zainteresowania naukowe:

 

 • Bakterie promujące wzrost roślin PGPB jak efektywny komponent multizadaniowych biopreparatów (identyfikacja molekularna bakterii; określanie mechanizmów PGP, metabolizm bakterii);
 • Drzewa szybko rosnące z rodzaju Paulownia, agroleśnictwo (analizy metagenomowe mikrobiomu drzew, określanie aktywności biologicznej gleb w uprawach rolno-leśnych);
 • Bioróżnorodność mikroorganizmów.

 

Uzyskane stopnie naukowe:

 

 • 2023: Doktor nauk rolniczych; dyscyplina rolnictwo i ogrodnictwo, specjalność mikrobiologia rolnicza, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – BIP, Puławy; tytuł rozprawy: Bakteryjne endofity wybranych roślin uprawnych i chwastów – różnorodność biologiczna i ocena potencjału biotechnologicznego w promowaniu wzrostu i rozwoju roślin.
 • 2015: Magister biologii, specjalność: mikrobiologia.

 

Projekty:

 

 • Specjalista ds. inokulacji w projekcie LIDER XII pt. ”Opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania wzbogaconych mikrobiologicznie bionawozów wspomagających zrównoważoną produkcję roślinną i jej adaptację do zmian klimatu”, którego kierownikiem jest dr Sylwia Siebielec z Zakładu Mikrobiologii Rolniczej IUNG-PIB, Puławy. Okres realizacji: 2022-2024.
 • Kierownik projektu nr 2016/23/N/NZ9/02157 Narodowego Centrum Nauki (NCN) otrzymanego w ramach konkursu Preludium 12, pt.: „Wpływ szybko rosnących drzew Paulownia Clon In Vitro 112 ( elonagta x P. fortunei) na właściwości mikrobiologiczne i fizyko-chemiczne gleb w warunkach Polski” (2017-2022)
 • Specjalista ds. biotechnologii w projekcie LIDER IX pt. Innowacyjny preparat do stymulacji wzrostu i plonowania pszenicy ozimej, którego kierownikiem jest dr Agnieszka Kuźniar z Wydziału Biotechnologii i Nauk o Środowisku KUL w Lublinie. Okres realizacji: 2018-2020 (zakończony).
 • Kierownik projektu pt.: „Identyfikacja molekularna i biochemiczna bakterii endofitycznych i ich zastosowanie w promowaniu wzrostu roślin” Projekt realizowany w ramach działalności statutowej IUNG-PIB; Tematu statutowy 1.21; Okres realizacji: 2017-2019.

 

Nagrody i wyróżnienia:

 

 • 2023: Wyróżnienie za rozprawę doktorską pt. „Bakteryjne endofity wybranych roślin uprawnych i chwastów – różnorodność biologiczna i ocena potencjału biotechnologicznego w promowaniu wzrostu i rozwoju roślin”.
 • 2022: Wyróżnienie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi za szczególne krajowe osiągnięcie mające znaczenie dla wdrażania postępu w rolnictwie w formie realizacji, wdrażania i upowszechniania wyników pracy naukowej pt.: Ochrona i kształtowanie bioróżnorodności środowiska glebowego – działania upowszechnieniowe i edukacyjne łączące naukę z praktyką rolniczą i doradztwem rolnym mające na celu zahamowanie utraty bioróżnorodności gleb i wsparcie biologizacji rolnictwa. Wykonanej w Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy.
 • 2020: Nominacja do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2020 w kategorii „Naukowiec przyszłości” za realizację projektu pt. „Wpływ szybko rosnących drzew Paulownia Clon In Vitro 112 (P. elongata x P. fortunei) na właściwości mikrobiologiczne i fizyko-chemiczne gleb w warunkach Polski” finansowanego przez NCN w ramach programu Preludium 12.
 • 2019: Publikacja autorstwa Woźniak M. i Gałązka A. pt. „The rhizosphere microbiome and its beneficial effects on plants—current knowledge and perspectives” w Advancements of Microbiology wyróżniona przez Europejski Kongres Mikrobiologów (7- 11 lipca 2019 r. w Glasgow) i przedstawicieli FEMS.
 • 2016: Za wygłoszenie referatu pt. Identyfikacja i zróżnicowanie genetyczne mikrosymbiontów wyizolowanych z endosfery roślin pochodzących z pól uprawnych na 50 Jubileuszowej Konferencji Mikrobiologii Środowiskowej, Kraków – Sieniawa.
 • 2016: Za wygłoszenie referatu pt. Genomowe zróżnicowanie i pozycja taksonomiczna bakterii wyizolowanych z korzeni i łodyg roślin uprawnych na IV Ogólnokrajowej Konferencji Naukowej Młodzi Naukowcy w Polsce – Badania i Rozwój, Lublin.

 

Pozostałe:

 

 • Staż zagraniczny – Uniwersytet Eberharda Karola w Tybindze w Niemczech (Eberhard Karls Universität Tübingen; University of Tübingen), Katedra Geomikrobiologii, 04-08.11.2019.

Kontakt

tel. 81 4786 962

kgaw@iung.pulawy.pl

ORCID http://0000-0003-2432-8046

Specjalista

Zainteresowania naukowe:

 • Aktywność biologiczna gleby

Kontakt

tel. 81 4786 959

jciepiel@iung.pulawy.pl

Specjalista

Kontakt

tel. 81 4786 960  ajanczarek@iung.pulawy.pl

Specjalista

Zainteresowania naukowe:

 • Aktywność biologiczna gleby

Kontakt

tel. 81 4786 956

Technik

Kontakt

sm@iung.pulawy.pl

ORCID http://0000-0002-0579-2495

Profesor zwyczajny

Zainteresowania naukowe:

 • Biologiczne wiązanie azotu (rizobia, Azotobacter);
 • Choroby odglebowe zbóż;
 • Glebowa materia organiczna.

Uzyskane stopnie naukowe:

 • 1998: Profesor;
 • 1993: Doktor habilitowany;
 • 1984: Doktor.

Członkostwo w organizacjach:

 • Polskie Towarzystwo Mikrobiologów (od 1976);
 • Polskie Towarzystwo Fitopatologów (od 1992).

Inne:

 • Przewodniczący KT 190 ds. Biologii Gleby, Polski Komitet Normalizacyjny
 • Ekspert krajowy w ISO/TC 190 – Soil quality/SC4 Biological methods

Kontakt

ag@iung.pulawy.pl

Zainteresowania naukowe:

 • Zagadnienia dotyczące jakości i funkcji gleby w agroekosystemie (glebowa materia organiczna i jej frakcje, różne aspekty aktywności mikrobiologicznej gleby i bioróżnorodności, systemy uprawy roli, systemy produkcji roślinnej, ochrona środowiska)

Kontakt

jgrzadziel@iung.pulawy.pl

Follow me on ResearchGate       

 

Asystent

Pracownik Zakładu do lipca 2020.

Założyciel i współredaktor strony mikro-iung.pl.

Zainteresowania naukowe:

 • Mikrobiologia gleb;
 • Analizy metagenomiczne;
 • Bioinformatyka;
 • Biologia molekularna (klonowanie molekularne, analizy DNA, produkcja i izolacja białek w systemach bakteryjnych).

Uzyskane stopnie naukowe:

 • 2020: Doktor nauk rolniczych, dyscyplina: rolnictwo i ogrodnictwo
  Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – BIP, Puławy
 • 2014: Magister biologii, specjalność: mikrobiologia
  Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin

Członkostwo w organizacjach:

 • Polskie Towarzystwo Mikrobiologów (od 2017).

Wykaz prac naukowych i informacje o działalności popularyzującej naukę:

 

Artykuły naukowe, recenzowane:

 

 

L.p. Publikacja Punktacja

MNiSW

IF
Przed 31.07.19 Po 31.07.19
1. Janczarek M., Rachwał K., Marzec-Grządziel A., Grządziel J., Palusińska-Szysz M., Signal molecules and cell-surface components involved in early stages of the legume-Rhizobium interactions, Applied Soil Ecology, 2015, 85:94–113, DOI: 10.1016/j.apsoil.2014.08.010 35 100 2,670
2. Grządziel J., Gałązka A., Microplot long-term experiment reveals strong soil type influence on bacteria composition and its functional diversity. Applied Soil Ecology, 2017, DOI:10.1016/j.apsoil.2017.10.033 35 100 2,786
3. Gałązka A., Gawryjołek K., Grządziel J., Księżniak J., Effect of different agricultural management practices on soil biological parameters including glomalin fraction.. Plant Soil Environment, 2017, Vol. 63, No. 7: 300–306;  doi: 10.17221/207/2017-PSE 25 70 1,225
4. Gałązka A., Gawryjołek K., Grządziel J., Frąc M., Księżak J., Microbial community diversity and their interaction of soil under maize growth in different cultivation techniques. Plant Soil Environment, 2017, Vol. 63, No. 6: 264–270; doi: 10.17221/171/2017-PSE 25 70 1,225
5. Gajda A.M., Czyż E.A, Stanek-Tarkowska J., Dexter A.R, Furtak K.M., Grządziel J., Effects of long-term tillage practices on the quality of soil under winter wheat. Plant Soil and Environment, 2017, 63, 5, 236-242; DOI: 10.17221/223/2017-PSE 25 70 1,225
6. Grządziel J., Functional Redundancy of Soil Microbiota – Does More Always Mean Better? Polish Journal of Soil Science, 2017, vol. XL/1, DOI: 10.17951/pjss/2017.50.1.75 14 20 0
7. Gajda A.M., Czyż E.A., Dexter A.R., Furtak K.M., Grządziel J., Stanek-Tarkowska J., Effects of different soil management practices on soil properties and microbial diversity, International Agrophysics, 2018, 32:81-91,  doi: 10.1515/intag-2016-0089 25 70 0,967
8. Gałązka A., Grządziel J.,Fungal Genetics and Functional Diversity of Microbial Communities in the Soil under Long-Term Monoculture of Maize Using Different Cultivation Techniques, Frontiers in Microbiology, 2018,9:76, doi: 10.3389/fmicb.2018.00076 35 100 4,076
9. Siebielec S., Siebielec G., Stuczyński T., Sugier P., Grzeda E., Grządziel J., Long term insight into biodiversity of a smelter wasteland reclaimed with biosolids and by-product lime, Science of The Total Environment, 2018, doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.04.372 40 140 4,900
10. Woźniak M., Gałązka A., Grządziel J., Frąc M., Microbial Diversity of Paulownia spp. Leaves – A New Source of Green Manure, BioResources, 2018, doi: 10.15376/biores.13.3.4807-4819 40

 

100

 

1,321
11. Woźniak M., Gałązka A., Grządziel J., Głodowska M., The identification and genetic diversity of endophytic bacteria isolated from selected crops, The Journal of Agricultural Science, 2018, https://doi.org/10.1017/S0021859618000618 45 70 1,186
12. Gałązka A., Grządziel J., Gałązka R., Ukalska-Jaruga A., Strzelecka J., Smreczak B., Genetic and Functional Diversity of Bacterial Microbiome in Soils With Long Term Impacts of Petroleum Hydrocarbons, Frontiers in Microbiology, 2018, https://doi.org/10.3389/fmicb.2018.01923 35 100 4,019
13. Wolińska A., Gałązka A., Kuźniar A., Goraj W., Jastrzębska N., Grządziel J., Stępniewska Z., Catabolic Fingerprinting and Diversity of Bacteria in Mollic Gleysol Contaminated with Petroleum Substances, 2018, Applied Sciences, doi:10.3390/app8101970 35 40 1,689
14. Grządziel J., Furtak K., Gałązka, A. Community-Level Physiological Profiles of Microorganisms from Different Types of Soil That Are Characteristic to Poland—A Long-Term Microplot Experiment. Sustainability 2019, 11, 56., https://doi.org/10.3390/su11010056 25 70 2,075
15. Grządziel J., Gałązka A.,  Fungal Biodiversity of the Most Common Types of Polish Soil in a Long-Term Microplot Experiment. Frontiers in Microbiology, 2019, https://doi.org/10.3389/fmicb.2019.00006 20 100 4,019
16. Jamiolkowska A., Thanoon A.H., Patkowska E., Grządziel J., Impact of AMF Claroideglomus etunicatum on the structure of fungal communities in the tomato rhizosphere. Acta Mycologica, 2019, DOI: https://doi.org/10.5586/am.1120 35 20 0
17. Furtak K., Grządziel J., Gałązka A., Niedźwiecki J., Analysis of Soil Properties, Bacterial Community Composition, and Metabolic Diversity in Fluvisols of a Floodplain Area. Sustainability, 2019, https://doi.org/10.3390/su11143929 14 70 2,592
18. Szafranek-Nakonieczna A., Pytlak A., Grządziel J., Kubaczyński A., Banach A., Górski A., Goraj W., Kuźniar A., Gałązka A., Stępniewska Z., Changes in the Substrate Source Reveal Novel Interactions in the Sediment-Derived Methanogenic Microbial Community. International Journal of Molecular Sciences, 2019, https://doi.org/10.3390/ijms20184415 20 100 4,182
19. Woźniak M., Grządziel J., Gałązka A., Frąc M., Metagenomic analysis of bacterial and fungal community composition associated with Paulownia elongate x Paulownia fortune. Bioresources, 2019, doi: 10.15376/biores.14.4.8511-8529 30 100 1,396
20. Kuźniar A., Włodarczyk K., Grządziel J., Goraj W., Gałązka A., Wolińska A. Culture-independent analysis of an endophytic core microbiome in two species of wheat: Triticum aestivum L. (cv. ‘Hondia’) and the first report of microbiota in Triticum spelta L. (cv. ‘Rokosz’). Systematic and Applied Microbiology, 2019, doi: 10.1016/j.syapm.2019.126025 40 100 2,808
21. Furtak K., Grządziel J., Gałązka A., Niedźwiecki J., Prevalence of unclassified bacteria in the soil bacterial community from floodplain meadows (fluvisols) under simulated flood conditions revealed by a metataxonomic approach. Catena, 2020, 188, 104448, ISSN 0341-8162; https://doi.org/10.1016/j.catena.2019.104448

 

140 3,851

 

 Monografie

 1. Gałązka A., Łyszcz M., Abramczyk B., Furtak K., Grządziel, Czaban J., Pikulicka A., Bioróżnorodność środowiska glebowego – przegląd parametrów i metod w analizach różnorodności biologicznej gleby, Monografie i Rozprawy naukowe IUNG-PIB, ISBN 978-83-7562-246-1, Puławy 2016

Rozdziały w monografiach

 1. Gałązka A., Grządziel, The Molecular‐Based Methods Used for Studying Bacterial Diversity in Soils Contaminated with PAHs (The Review) (w:) Soil Contamination – Current Consequences and Further Solutions, Edited by Marcelo L. Larramendy and Sonia Soloneski, ISBN 978-953-51-2816-8, Print ISBN 978-953-51-2815-1, 354 pages, Publisher: InTech, Chapters published December 21, 2016. http://dx.doi.org/10.5772/64772
 2. Grządziel, Gałązka A.; Łuszczyca – Autoimmunologiczna choroba o szerokiej etiologii (w:) Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce – Choroby, Str. 126-132; ISBN 978-83-65362-13-1

Udział (czynny) w konferencjach naukowych:

 

Referaty

 

 1. Grządziel, Gałązka A.; Mikrobiom glebowy jako wskaźnik jakości gleb użytkowych; IV Ogólnopolska Konferencja: Młodzi Naukowcy w Polsce – Badania i Rozwój, 25.11.2016r., Lublin.
 2. Grządziel, Gałązka A., Czaban J.; Analiza mikrobiomu glebowego i bioróżnorodności funkcjonalnej po 135 latach użytkowania w modelowym doświadczeniu mikropoletkowym; I Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne: Metagenomy różnych środowisk; IUNG-PIB Puławy, 20-21.10.2016r., Puławy.
 3. Grządziel, Gałązka A., Martyniuk S.; Ocena różnorodności mikrobiologicznej w glebach o różnej historii użytkowania metodą sekwencjonowania następnej generacji (NGS); 50. Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Mikroorganizmy w ochronie środowiska i biotechnologii, 06-09.09.2016r., Kraków – Sieniawa.
 4. Grządziel, Gałązka A.; Elektroforeza w gradiencie środka denaturującego (DGGE) jako metoda badania zmian w bioróżnorodności glebowej; I Ogólnopolska Mikrobiologiczna Konferencja Naukowa MICROBS; 12-13.05.2016r., Dwikozy, k. Sandomierza.
 5. Grządziel, Gałązka A.; Badanie bioróżnorodności mikroorganizmów glebowych z wykorzystaniem elektroforezy w gradiencie środka denaturującego (DGGE); III Ogólnopolska Konferencja: Młodzi Naukowcy w Polsce – Badania i Rozwój, 15.04.2016r., Lublin.
 6. Grządziel, Gałązka A., Metagenomic approach to investigate the microbiota of different soil types, 7th international Weigl Conference, Lviv 26-29.09.2017.
 7. Grządziel Zastosowanie metody sekwencjonowania następnej generacji (NGS) w poszukiwaniu markerów bakteryjnych charakterystycznych dla różnych jakościowo gleb. IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Biologiczne Metody Oceny Stanu Środowiska Przyrodniczego, Szczecin-Siemczyno, 7-9 czerwca 2017.
 8. Grządziel, Nadmiarowość funkcjonalna w ujęciu bioróżnorodności mikroorganizmów glebowych. Bioróżnorodność środowiska – znaczenie, problemy, wyzwania. Puławy, 30 – 31 maja 2017.
 9. Grządziel, Opracowanie wzorców molekularnych do szybkiej identyfikacji zmian populacji mikroorganizmów w środowiskach glebowych z wykorzystaniem metody DGGE. 51 Ogólnopolska Konferencja Mikrobiologiczna „Mikrobiologia środowiska szansą bezpiecznego życia i postępu biotechnologicznego”, 5-8 września 2017, Toruń-Ciechocinek.
 10. Grządziel , Gałązka A., Metataksonomika w ujęciu najnowszych metod bioinformatycznych na przykładzie bakteryjnych regionów 16S rRNA oraz grzybowych ITS. III Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „Metagenomy różnych środowisk”, Lublin, 28 – 29.06.2018.
 11. Grządziel, Gałązka A., „Metataksonomika – w poszukiwaniu mikrobiologicznej „ciemnej materii”, IV Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „Metagenomy Różnych środowisk”, Lublin, 26-27.06.2019.

 

Postery

 

 1. Gajda A.M, Siebielec S., Furtak K., Grządziel ; Wpływ wieloletniego stosowania ekologicznego i konwencjonalnego systemu gospodarowania na jakość gleby; 50. Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Mikroorganizmy w ochronie środowiska i biotechnologii, 06-09.09.2016r., Kraków – Sieniawa.
 2. Gajda A.M., Dexter A.R., Czyż E.A., Stanek-Tarkowska J., Pajączek A., Grządziel . Skutki wieloletniego oddziaływania różnych systemów uprawy roli na wybrane wskaźniki jakości gleby pod pszenicą ozimą. Krajowa Platforma Glebowa, Warsztaty Naukowe nt. Wskaźniki jakości gleb. IUNG-PIB, SGGW, Warszawa, 29.09.2016.
 3. Gałązka A., Gawryjołek K., Grządziel , Czy białko może być obecne w glebie nawet 20 lat? Ocena zawartość ogólnych i łatwoekstrahowalnych glomalin w archiwalnych próbach glebowych. Kraków – Sieniawa, 06-09.09.2016 r. 50 Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Mikroorganizmy w ochronie środowiska i biotechnologii”.
 4. Gałązka A., Gawryjołek K., Grządziel , Księżak J. Determination of structural biodiversity and metabolic profiles in soil under long-term monoculture of maize. 11th International Conference on Agrophysics: Soil, Plant & Climate ICA 2016, 26-28.09.2016, Lublin Poland
 5. Gałązka A., Grządziel, „Molekularne metody badań bioróżnorodności biocenoz bakteryjnych w procesach bioremediacji gleb”. Warsztaty Naukowe „Mikroorganizmy symbiotyczne w nauce i praktyce”, Puławy, 19.02.2016 r.,
 6. Gałązka A., Grządziel , Ocena bioróżnorodności funkcjonalnej mikroorganizmów glebowych w oparciu o metodę biolog Ecoplates. Warsztaty Naukowe “Wskaźniki oceny jakości gleb” Krajowa Platforma Glebowa, Warszawa, 29.09.2016 r.
 7. Gałązka A., Grządziel . Analiza różnorodności zbiorowisk mikroorganizmów glebowych na podstawie metody sekwencjonowania następnej generacji (NGS). Warsztaty Naukowe “Wskaźniki oceny jakości gleb” Krajowa Platforma Glebowa, Warszawa, 29.09.2016 r.
 8. Grządziel, Gałązka A., Czaban J.; Czy mikrobom glebowy może być wskaźnikiem jakości gleby?; I Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne: Metagenomy różnych środowisk; IUNG-PIB Puławy, 20-21.10.2016r., Puławy.
 9. Grządziel, Molekularne metody badań bioróżnorodności biocenoz bakteryjnych w procesach bioremediacji gleb; Warsztaty naukowe: Mikroorganizmy symbiotyczne w nauce i praktyce, 19.02.2016r., Puławy.
 10. Kozieł M., Grządziel , Martyniuk S., Gałązka A.: „Różnicowanie szczepów Azotobacter spp. na podstawie sekwencjonowania fragmentu genu 16S rRNA.” I Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne – „Metagenomy różnych środowisk”, Puławy, 20-21.10.2016.
 11. Siebielec S., Grządziel , Grzęda E., Siebielec G., Stuczyński T.. Wpływ rekultywacji składowiska odpadów huty cynku i ołowiu na różnorodność mikroorganizmów. I Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „Metagenomy różnych Środowisk”, Puławy 2016, ss.98.
 12. Siebielec S., Siebielec G., Grela M., Grzęda E. Grządziel , Kozieł M.. Ocena zbiorowisk mikroorganizmów glebowych w warunkach stresu wodnego. I Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „Metagenomy różnych Środowisk”, Puławy 2016, ss.96.
 13. Gałązka A., Gałązka R., Grządziel . Bioróżnorodność funkcjonalna mikroorganizmów glebowych w glebie skażonej ropą naftową. I Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „Metagenomy różnych środowisk”, 20-21.10.2016 r, IUNG-PIB w Puławach.
 14. Gałązka A., Grządziel , Gawryjołek K. Określenie profilu metabolicznego gleby płowej w uprawie kukurydzy. I Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „Metagenomy różnych środowisk”, 20-21.10.2016 r, IUNG-PIB w Puławach.
 15. Łyszcz M., Gałązka A., Grządziel , Abramczyk B., Głodowska M., „Genomowa charakterystyka bakterii endofitycznych w oparciu o analizę porównawczą sekwencji 16S rDNA i polimorfizm DNA metodą BOX-PCR – I Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „Metagenomy różnych środowisk” 20 – 21.10 .2016 Puławy.
 16. Gałązka A. , Grządziel . Fungal genetics and functional diversity in soil under long-term monoculture of maize in different cultivation techniques. 4th World Congress and Expo on Applied Microbiology and 2nd International Conference on Food Microbiology” November 29-December 01, 2017 in Madrid, Spain. Journal of Microbial & Biochemical Technology 2017, 9:6, doi:10.4172/1948-5948-C1-035, strona 120; ISSN: 1948-5948
 17. Gałązka A. , Grządziel, Gałązka R., Ukalska-Jaruga A., Smreczak B., Assessment of genetic and functional diversity of bacterial community in soils long-term contaminated with crude oil. 4th World Congress and Expo on Applied Microbiology and 2nd International Conference on Food Microbiology” November 29-December 01, 2017 in Madrid, Spain. Journal of Microbial & Biochemical Technology 2017, 9:6, doi:10.4172/1948-5948-C1-035; strona 110; ISSN: 1948-5948
 18. Gałązka A. , Gawryjołek K. , Grządziel The comparison of biochemical and microbiological indicators of soil quality on example of representative soils of Poland. 7th International Weigl Conference, September 26-29, 2017, Lviv, Ukraine, Conference papers, page: 94.
 19. Gałązka A. , Gawryjołek K. , Grządziel Assesment of the metabolic diversity of microorganisms and glomalin contents as a soil environmental quality indicator. 7th International Weigl Conference, September 26-29, 2017, Lviv, Ukraine, Conference papers, page: 94.
 20. Gawryjołek K. , Grządziel , Gałązka A. The differentiation of the Rhizobium leguminosarum bacteria strains metabolic activity. 7th International Weigl Conference, September 26-29, 2017, Lviv, Ukraine, Conference papers, page: 97.
 21. Gawryjołek K. , Grządziel , Gałązka A. Infuence of Rhizobium leguminosarum and Azospirillum brasilence on the red clover (Trifolium pratense) growth and nodulation under conditions of PAHs contamination. 7th International Weigl Conference, September 26-29, 2017, Lviv, Ukraine, Conference papers, page: 98.
 22. Grządziel , Gałązka A. Identification of dominant bacteria in different types of soil using PCR-DGGE molecular standards. 7th International Weigl Conference, September 26-29, 2017, Lviv, Ukraine, Conference papers, page: 103.
 23. Grządziel , Gałązka A. Mikrobiom gleby skażonej ropą. I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Biotechnologia – energia jutra”, Lublin, 19-20 października 2017. ISBN 978-83-948570-0-4, strona 54.
 24. Gałązka A. , Grządziel Ocena różnorodności genetycznej grzybów oraz profilu metabolicznego w długoletniej monokulturze kukurydzy z zastosowaniem różnych technik uprawy gleby. I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Biotechnologia – energia jutra”, Lublin, 19-20 października 2017. ISBN 978-83-948570-0-4, strona 62
 25. Gałązka A., Grządziel, Ukalska-Jaruga A. , Smreczak B. Ocena różnorodności genetycznej i funkcjonalnej w glebie skażonej ropą naftową. I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Biotechnologia – energia jutra”, Lublin, 19-20 października 2017. ISBN 978-83-948570-0-4, strona 63.
 26. Gałązka A. , Gawryjołek K. , Grządziel J ., Niedźwiecki J. „Zawartość glomalin jako wskaźnik jakości gleb użytkowanych rolniczo”. Krajowa Platforma Glebowa, Konferencja Naukowa „Krajowe bazy danych o glebach – stan, wykorzystanie, potrzeby”, Warszawa, 21 września 2017 r. ISBN 978-83-7562-266-9, strona 38.
 27. Gałązka A. , Gawryjołek K. , Grządziel , Siebielec G., Smreczak B. Profil metaboliczny i bioróżnorodność strukturalna jako wskaźnik jakości gleb użytkowanych rolniczo. Krajowa Platforma Glebowa, Konferencja Naukowa „Krajowe bazy danych o glebach – stan, wykorzystanie, potrzeby”, Warszawa, 21 września 2017 r. ISBN 978-83-7562-266-9, strona 39.
 28. Gałązka A. , Gawryjołek K. , Grządziel , Księżak J. Ocena bioróżnorodności strukturalnej i funkcjonalnej mikroorganizmów w glebie spod uprawy kukurydzy w monokulturze i zmianowaniu. VII Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Agronomicznego „Bioróżnorodność – nowe wyzwania dla rolnictwa w Polsce”, Rzeszów, 11-13.09.2017, ISBN 978-83-7996-447-5, strona 36.
 29. Gałązka A. , Gawryjołek K. , Grządziel Mikrobiologiczne i biochemiczne wskaźniki aktywności biologicznej w ocenie jakości środowiska glebowego na przykładzie reprezentatywnych gleb Polski. 51 Ogólnopolska Konferencja Mikrobiologiczna „Mikrobiologia środowiska szansą bezpiecznego życia i postępu biotechnologicznego. 5-8 września.2017, Toruń-Ciechocinek, strona 50
 30. Gałązka A. , Gałązka R. , Grządziel , Ukalska-Jaruga A. , Smreczak B. Bioróżnorodność funkcjonalna i strukturalna mikroorganizmów w glebie skażonej ropą naftową. VII Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Agronomicznego „Bioróżnorodność – nowe wyzwania dla rolnictwa w Polsce”, Rzeszów, 11-13.09.2017, ISBN 978-83-7996-447-5, strona 35.
 31. Gałązka A. , Gawryjołek K. , Grządziel – Ocena potencjalnej różnorodności metabolicznej populacji mikroorganizmów oraz zawartości glomalin jako wskaźnik jakości środowiska glebowego. IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Biologiczne Metody Oceny Stanu Środowiska Przyrodniczego, Szczecin-Siemczyno, 7-9 czerwca 2017. Materiały Konferencyjne ISBN 978-83-944786-2-9, strona 44.
 32. Grządziel , Gałązka A. Metoda Biolog EcoPlate w monitoringu jakości gleb Polski. IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Biologiczne Metody Oceny Stanu Środowiska Przyrodniczego, Szczecin-Siemczyno, 7-9 czerwca 2017. Materiały Konferencyjne ISBN 978-83-944786-2-9, strona 49.
 33. Gałązka A. , Gawryjołek K. , Grządziel , Frąc M., Księżak J. Ocena bioróżnorodności strukturalnej i funkcjonalnej mikroorganizmów w glebie spod uprawy kukurydzy w długoletniej monokulturze. II Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „Metagenomy różnych środowisk” Lublin, 29-30 czerwca 2017, strona 78, ISBN 978-83-89969-48-4
 34. Gałązka A. , Gawryjołek K. , Grządziel Profil metaboliczny i bioróżnorodność strukturalna jako wskaźniki jakości gleb użytkowanych rolniczo. II Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „Metagenomy różnych środowisk” Lublin, 29-30 czerwca 2017, strona 79, ISBN 978-83-89969-48-4
 35. Grządziel , Gałązka A. Zastosowanie metody sekwencjonowania NGS do określenia mikrobiomu rdzeniowego różnych typów gleb. II Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „Metagenomy różnych środowisk” Lublin, 29-30 czerwca 2017, strona 85, ISBN 978-83-89969-48-4
 36. Gałązka A. , Gawryjołek K. , Grządziel . Ocena bioróżnorodności strukturalnej i funkcjonalnej mikroorganizmów w glebie spod uprawy kukurydzy w monokulturze i zmianowaniu. Konferencja naukowa „Bioróżnorodność środowiska znaczenie, problemy, wyzwania. Puławy, 30-31 maja 2017. Materiały konferencyjne ISBN 978-83-7562-258-4, strona 82.
 37. Gawryjołek K, Gałązka A., Grządziel . Wykorzystanie Systemu BIOLOG do określenia aktywności metabolicznej szczepów bakterii Rhizobium leguminosarum. Konferencja Naukowa „Bioróżnorodność środowiska- znaczenie, problemy, wyzwania. Puławy, 30-31 maj 2017.
 38. Gawryjołek K., Grządziel , Gałązka A. Zróżnicowanie aktywności metabolicznej szczepów bakterii Rhizobium leguminosarum. IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Biologiczne Metody Oceny Stanu Środowiska Przyrodniczego” Szczecin- Siemczyno, 7-9 czerwca 2017.
 39. Gawryjołek K., Grządziel , Gałązka A. The differentiation of the Rhizobium leguminosarum bacteria strains metabolic activity. 7 Międzynarodowa Konferencja Weiglowska, Lwów, Ukraina 26-29 września 2017.
 40. Gawryjołek K., Grządziel , Gałązka A. Influence of Rhizobium leguminosarum and Azospirillum brasilence on the red clover (Trifolium pratense) growth and nodulation under conditions of PAH’s contamination. 7 Międzynarodowa Konferencja Weiglowska, Lwów, Ukraina 26-29 września 2017.
 41. Gałązka A. , Grządziel , Gałązka R. , Ukalska-Jaruga A. , Smreczak B. Ocena różnorodności genetycznej i funkcjonalnej w glebie skażonej ropą naftową. I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Biotechnologia – energia jutra”, Lublin, 19-20 października 2017. ISBN 978-83-948570-0-4, strona 63.
 42. Gałązka A. , Gałązka R. , Grządziel , Ukalska- Jaruga A. , Smreczak B. . Ocena bioróżnorodności funkcjonalnej i strukturalnej mikroorganizmów w glebie skażonej ropą naftową. Konferencja naukowa „Bioróżnorodność środowiska znaczenie, problemy, wyzwania. Puławy, 30-31 maja 2017. Materiały konferencyjne ISBN 978-83-7562-258-4, strona 83.
 43. Grządziel, Gałązka A. , Metoda Biolog Eco Plate w monitoringu jakości gleb użytkowych. VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Przyczyny i skutki degradacji środowiska glebowego”, Rzeszów, 11 – 13.09.2018.
 44. Grządziel, Gałązka A. , Wpływ jakości gleby na rozwój społeczności mikroorganizmów. VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Przyczyny i skutki degradacji środowiska glebowego”, Rzeszów, 11 – 13.09.2018.
 45. Grządziel, Gałązka A. , Metataxonomic characterization of the long-term petroleum contaminated soil. 3rd International conference of young scientists „Soil in the environment”, Kraków-Poronin, 16-19.09.2018.
 46. Grządziel , Gałązka A.,, Różnorodność grzybów w długoletnim doświadczeniu mikropoletkowym. III Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „Metagenomy różnych środowisk”, Lublin, 28 – 29.06.2018.
 47. Woźniak M. , Gałązka A. , Grządziel , Frąc M., Struktura i różnorodność mikrobiomu korzeni Paulownia elongata x Paulownia fortunei. III Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „Metagenomy różnych środowisk”, Lublin, 28 – 29.06.2018.
 48. Gałązka A. , Grządziel , Gawryjołek K., , Furtak K. , Długoletni wpływ naturalnej bioremediacji na zróżnicowanie genetyczne i funkcjonalne mikrobiomu bakteryjnego w glebach skażonych ropą naftową. III Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „Metagenomy różnych środowisk”, Lublin, 28 – 29.06.2018.
 49. Pytlak A., Szafranek-Nakonieczna A., Kubaczyński A,, Grządziel, Hunicz M., Stępniewska Z. Biotechnologiczny potencjał społeczności mikroorganizmów wyizolowanej z osadu zbiornika zapadliskowego „Szczecin”. III Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „Metagenomy różnych środowisk”, Lublin, 28 – 29.06.2018.
 50. Szafranek-Nakonieczna A., Pytlak A., Kuźniar A., Onopiuk P., Salwa L., Pawlak K., Grządziel, Górski A., Stępniewska Z. Wpływ oksydacji na skład i aktywność konsorcjów metanogenicznych. III Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „Metagenomy różnych środowisk”, Lublin, 28 – 29.06.2018.
 51. Kuźniar A., Wolińska A., Karczmarzyk K., Kłosok K., Grządziel , Gałązka A., Stępniewska Zofia. Bioróźnorodność endofitów zasiedlających różne gatunki pszenicy. III Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „Metagenomy różnych środowisk”, Lublin, 28 – 29.06.2018.
 52. Siebielec S. , Siebielec G. , Grządziel , Analiza zmiany składu mikrobiologicznego składowiska odpadów pohutniczych z zastosowaniem metody elektroforezy w gradiencie środka denaturującego (DGGE)., III Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „Metagenomy różnych środowisk”, Lublin, 28 – 29.06.2018.
 53. Woźniak M., Gałązka A., Grządziel J., Frąc M., „Charakterystyka mykobiomu ryzosfery i endosfery szybkorosnących drzew Paulownia elongata x Paulownia fortunei”, IV Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „Metagenomy Różnych środowisk”, Lublin, 26-27.06.2019.
 54. Banach A., Kuźniar A., Grządziel J., „Zmienność mikrobiomu Azolla filiculoides L. w warunkach stresu metalami ciężkimi”, IV Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „Metagenomy Różnych środowisk”, Lublin, 26-27.06.2019.
 55. Furtak K., Grządziel J., Gałązka A., „Struktura społeczności bakterii w wodach Wisły”, IV Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „Metagenomy Różnych środowisk”, Lublin, 26-27.06.2019.
 56. Furtak K., Grządziel J., Gałązka A., Niedźwiecki J., „Zmiany w społeczności mikroorganizmów glebowych wywołane zastojem wody”, IV Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „Metagenomy Różnych środowisk”, Lublin, 26-27.06.2019.
 57. Pytlak A., Szafranek-Nakonieczna A., Grządziel J., Kuźniar A., Kubaczyński A., Banach A., Górski A., Goraj W., Gałązka A., Stępniewska Z., „Stymulacja metanogenezy w węglach kamiennych z wykorzystaniem społeczności mikroorganizmów wyizolowanych z osadów organicznych”, IV Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „Metagenomy Różnych środowisk”, Lublin, 26-27.06.2019.
 58. Szafranek-Nakonieczna A., Pytlak A., Grządziel J., Kubaczyński A., Banach A., Górski A., Kuźniar A., Goraj W., Gałązka A., Stępniewska Z., „Bioróżnorodność i potencjał biotechnologiczny mikrobiomu zbiornika zapadliskowego „Szczecin”, IV Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „Metagenomy Różnych środowisk”, Lublin, 26-27.06.2019.
 59. Włodarczyk K., Kuźniar A. Goraj W., Sochaczewska A., Grządziel J., Furtak K., Woźniak M., Gałązka A., Wolińska A., „Zmienność mikrobiomu endofitycznego w odmianach pszenicy ozimej”, IV Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „Metagenomy Różnych środowisk”, Lublin, 26-27.06.2019.
 60. Gałązka A., Grządziel J., Gawryjołek K., Ciepiel J., Joczyk K., „Wpływ biowęgla na zmianę bioróżnorodności strukturalnej i funkcjonalnej mikroorganizmów glebowych w uprawie zbóż”, IV Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „Metagenomy Różnych środowisk”, Lublin, 26-27.06.2019.
 61. Gałązka A., Grządziel J., Gawryjołek K., Jończyk K., „Bioróżnorodność strukturalna i funkcjonalna gleb w zależności od sytemu uprawy pszenicy ozimej”, IV Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „Metagenomy Różnych środowisk”, Lublin, 26-27.06.2019.
 62. Siebielec S., Grzęda E., Grządziel J., Gałązka A., Siebielec G., „Wpływ suszy i intensywnych zmian wilgotności gleb na aktywność metaboliczną oraz skład populacji bakterii”, IV Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „Metagenomy Różnych środowisk”, Lublin, 26-27.06.2019.
 63. Grządziel J., Gałązka A., „Algorytmy klasyfikujące w metataksonomice – czyli jak nie zgubić sekwencji”. 53 Ogólnopolska konferencja mikrobiologiczna „Mikroorganizmy w zrównoważonym rolnictwie, ochronie środowiska i procesach biotechnologicznych”, Poznań, 8-11.2019.

 

Uzyskane nagrody:

 

 1. Nagroda przyznana przez Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Rolniczo-Ekonomiczny, Katedra Mikrobiologii za wygłoszenie najlepszego referatu pt.: Ocena różnorodności mikrobiologicznej w glebach o różnej historii użytkowania metodą sekwencjonowania następnej generacji (NGS) podczas 50 Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Mikroorganizmy w Ochronie Środowiska i Biotechnologii” Kraków – Sieniawa, 2016; Bon na zakupy w sklepie A&A Biotechnology oraz pipeta laboratoryjna jednonastawna 1ml.
 2. Wyróżnienie za referat pt.: Badanie bioróżnorodności mikroorganizmów glebowych z wykorzystaniem elektroforezy w gradiencie środka denaturującego (DGGE) zaprezentowany podczas III Ogólnokrajowej Konferencji Naukowej, Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce, Lublin, 2016.
 3. Zajęcie pierwszego miejsca za wygłoszenie najlepszej prezentacji – Zastosowanie metody sekwencjonowania następnej generacji (NGS) w poszukiwaniu markerów bakteryjnych charakterystycznych dla różnych jakościowo gleb. IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Biologiczne Metody Oceny Stanu Środowiska Przyrodniczego, Szczecin-Siemczyno, 7-9 czerwca 2017.
 4. Wyróżnienie dla najlepszego posteru pt. „Algorytmy klasyfikujące w metataksonomice – czyli jak nie zgubić sekwencji” podczas 53 Ogólnopolskiej konferencji mikrobiologicznej „Mikroorganizmy w zrównoważonym rolnictwie, ochronie środowiska i procesach biotechnologicznych”, Poznań, 8-11.2019.

 

Udział w projektach

 

 

L.p. Tytuł projektu Rola w projekcie Nazwa programu i źródło

finansowania

Czas realizacji
1. Opracowanie wzorców molekularnych do szybkiej

identyfikacji dominujących

bakterii zasiedlających różne

środowiska glebowe, z

wykorzystaniem techniki

elektroforezy w gradiencie

środka denaturującego (DGGE).

Kierownik, wykonawca Dotacja na prowadzenie badań naukowych lub prac

rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców i

uczestników studiów doktoranckich w IUNG-PIB.

Finansowanie: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

2017
2. Ocena strukturalnej różnorodności mikroorganizmów w glebie i w ryzosferze zbóż (1.20) wykonawca Zrównoważony rozwój produkcji roślinnej i kształtowanie przestrzeni rolniczej Polski; Podprogram 1: Rozpoznawanie procesów wzrostu i rozwoju roślin oraz możliwości kształtowania jakości

ziemiopłodów, Finansowanie: Działalność Statutowa IUNG-PIB

2017-2019
3. Identyfikacja molekularna i biochemiczna bakterii endofitycznych i ich zastosowanie w promowaniu wzrostu roślin (1.20) wykonawca Zrównoważony rozwój produkcji roślinnej i kształtowanie przestrzeni rolniczej Polski; Podprogram 1: Rozpoznawanie procesów wzrostu i rozwoju roślin oraz możliwości kształtowania jakości

ziemiopłodów, Finansowanie: Działalność Statutowa IUNG-PIB

2018-2020
4. Mikrobiologiczne uwalnianie fosforu przez bakterie ryzosferowe i ich charakterystyka molekularna (1.22) wykonawca Zrównoważony rozwój produkcji roślinnej i kształtowanie przestrzeni rolniczej Polski; Podprogram 1: Rozpoznawanie procesów wzrostu i rozwoju roślin oraz możliwości kształtowania jakości

ziemiopłodów, Finansowanie: Działalność Statutowa IUNG-PIB

2018-2020
5. Ocena jakości gleb

użytkowanych rolniczo na

podstawie zróżnicowania

metabolicznego i genomowego

oraz aktywności biologicznej (2.38)

wykonawca Zrównoważony rozwój produkcji roślinnej i kształtowanie przestrzeni rolniczej Polski;

Podprogram 2: Opracowanie oraz doskonalenie efektywnych i bezpiecznych dla środowiska systemów i technologii produkcji podstawowych

ziemiopłodów. Finansowanie: Działalność Statutowa IUNG-PIB

2018-2021
6. Innowacyjny preparat do stymulacji wzrostu i plonowania pszenicy ozimej. Wykonawca, specjalista ds. analiz molekularnych LIDER IX, NCBiR, 2018-2021
7. Opracowanie technologii innowacyjnych nawozów mineralnych wzbogaconych mikrobiologicznie Wykonawca Projekt finansowany w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” – BIOSTRATEG.

Nazwa programu: BIOSTRATEG3

Numer umowy: BIOSTRATEG3/347464/NCBR/2017

2018-2021
8. Nowe rozwiązania biotechnologiczne w diagnostyce, zwalczaniu i monitoringu kluczowych patogenów grzybowych w ekologicznej uprawie owoców miękkich Wykonawca Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ze środków publicznych w ramach Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” BIOSTRATEG.

Umowa nr BIOSTRATEG3/344433/16/NCBR/2018

 

2018-2021
9. TreesBEEs – Drzewa jako biogeomorfologiczny czynnik przemiany ekosystemów – wietrzenie biologiczne, inicjalny rozwój gleb i formowanie rzeźby stoku pod wpływem korzeni drzew, bakterii ryzosferycznych i grzybów mikoryzowych Wykonawca Opus 17 (NCN),

Kierownikiem projektu jest dr hab. Łukasz Pawlik z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

2020-2023

Odbyte kursy i szkolenia:

 

 1. Analiza statystyczna w R”, 20-22.12.2016, organizowane przez ALX, certyfikat nr ALX357004A
 2. Technika Real-Time PCR bez tajemnic – podstawy, optymalizacja, problemy”, 06-08.02.2017, organizowane przez BLIRT S.A.
 3. Real-Time PCR – analiza expresji genów”, 09-10.02.2017, organizowane przez BLIRT S.A.
 4. Filogenetyka molekularna”, 15-16.03.2018, organizowane przez MBS – Szkolenia, Konferencje, Usługo Sp. z o.o.
 5. Funkcjonalne rozwiązania i aplikacja programu Retrospect Biolog w badaniach identyfikacji i fenotypowania mikroorganizmów”, 24-25.01.0219, organizowane przez BIOMAXIMA S.A., Lublin, Polska.
 6. Szkolenie „Z zakresu analizy danych uzyskanych w sekwencjonowaniu nowej generacji” w ramach projektu LIDER IX pn. „Innowacyjny preparat do stymulacji wzrostu i plonowania pszenicy ozimej”, 19-20 i 26-27.10.2019, organizowane przez Ideas4Biology Sp. z.o.o.

Kontakt

aks@iung.pulawy.pl

Starszy specjalista inżynieryjno-techniczny

Zainteresowania naukowe:

 • Symbioza endomykoryzowa
 • Symbioza ektomykoryzowa
 • Symbioza bakterii wiążących azot

Uzyskane stopnie naukowe:

 • 1997: Doktor
 • 1981: Magister
 • Dr hab. Anna Gałązka, prof. IUNG-PIB

 • Emilia Grzęda

 • Dr Karolina Furtak

 • Dr Anna Marzec-Grządziel

 • Dr inż. Barbara Abramczyk

 • Dr Monika Kozieł

 • Dr inż. Sylwia Siebielec

 • Dr Małgorzata Woźniak

 • Mgr Karolina Gawryjołek

 • Mgr Jarosław Ciepiel

 • Mgr Agata Janczarek

 • Krystyna Lewtak

 • Prof. dr hab. Stefan Martyniuk (do 2023)

 • Dr hab. inż. Anna M. Gajda (do 2021)

 • Dr Jarosław Grządziel (do 2020)

 • Dr Andrzej Księżniak (do 2021)

Zakład Mikrobiologii Rolniczej
IUNG-PIB w Puławach

X

Kontynuując korzystanie z witryny, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close