Kontakt

tel. 81 4786 950

agalazka@iung.pulawy.pl

Śledź profil na ResearchGate

http://orcid.org/0000-0001-5504-5706

Web of Science ResearcherID  J-8375-2019
Loop profile: 459894
Scopus Author ID: 55226306800

 

Profesor IUNG-PIB  

Od 2008 r. pracownik naukowy w Zakładzie Mikrobiologii Rolniczej IUNG-PIB w Puławach, obecnie na stanowisku profesora Instytutu. Od roku 2013 do chwili obecnej kierownik Zakładu Mikrobiologii Rolniczej IUNG-PIB w Puławach.

Specjalizuje się w badaniach aktywności biologicznej gleb w różnych warunkach siedliskowych, technikach i systemach uprawy roślin, specjalista w zakresie bioróżnorodności środowiska glebowego i bioremediacji gleb skażonych substancjami ropopochodnymi.

 

Uzyskane stopnie naukowe:

 

2018: Doktor habilitowany nauk rolniczych w w zakresie kształtowania środowiska, specjalność: mikrobiologia gleby.
Uchwała Rady Naukowej IUNG-PIB w Puławach z dnia 02.10.2018 r.
Tytuł osiągnięcia naukowego:Ocena oddziaływania różnych systemów produkcji roślinnej i technik uprawy roli na mikrobiologiczną jakość środowiska glebowego, ze szczególnym uwzględnieniem zawartości glomalin

 

2008: Doktor nauk rolniczych w zakresie kształtowania środowiska, specjalność: mikrobiologia gleby,
Uchwała Rady Naukowej IUNG-PIB w Puławach z dnia 28.05.2008 r.
Tytuł pracy doktorskiej:Ocena przydatności bakterii Azospirillum spp. i Pseudomonas stutzeri do bioremediacji gleb skażonych węglowodorami aromatycznymi
Promotor: doc. dr hab. Maria Król.

 

2003: Magister biotechnologii
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Zakład Biochemii;
Tytuł pracy: Porównanie aktywności proteolitycznych u Phlebia radiata
Promotor: prof. dr hab. Andrzej Leonowicz.

 

 

Członkostwo w organizacjach:

 

 • Polskie Towarzystwo Mikrobiologów (od 2004)

 

Inne:

 

 • 2010-2011:  Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Pilotażowe studia podyplomowe dla pracowników jednostek naukowych „Zarządzanie projektami badawczymi i pracami rozwojowymi”.
 • 2000: Studium Pedagogiczne przy Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UMCS.

 

Nagrody i wyróżnienia:

 

 • 2020: Medal Brązowy za Długoletnią Służbę, odznaczenie Prezydenta RP
 • 2019: Nagroda Dyrektora IUNG-PIB prof. dr hab. Wiesława Oleszka za pracę habilitacyjną nt. ”Ocena oddziaływania różnych systemów produkcji roślinnej i technik uprawy roli na mikrobiologiczną jakość środowiska glebowego, ze szczególnym uwzględnieniem zawartości glomalin”.
 • 2019: Nagroda Dyrektora IUNG-PIB prof. dr hab. Wiesława Oleszka za monografię pt. “Badania nad uprawą kukurydzy (Zea Mays L.) w wieloletniej monokulturze i zmianowaniu” wydaną w 2018 r. w serii Monografie i Rozprawy Naukowe (nr 58). Skład zespołu: Księżak J., Bojarszczuk J., Gałązka A., Niedźwiecki J., Gawryjołek K., Lenc L., Jeske M., Czyż E., Król M.
 • 2017: Wyróżnienie MRiRW za osiągnięcia w zakresie wdrażania postępu w rolnictwie, rozwoju wsi, rynkach rolnych i rybołówstwie w roku 2017. Tytuł wyróżnienia: „Opracowanie i wdrażanie konserwujących systemów uprawy roli w warunkach glebowo-klimatycznych Polski”. Zespół badawczy w składzie: Smagacz J., Madej A., Biskupski A., Włodek S., Sekutowski T., Jadczyszyn J., Gałązka A.
 • 2016: Wyróżnienie MRiRW za osiągnięcia w zakresie wdrażania postępu w rolnictwie, rozwoju wsi, rynkach rolnych i rybołówstwie w roku 2016. Tytuł wyróżnienia: „Wdrożenie do praktyki rolniczej i promocja nowych szczepionek zawierających bakterie symbiotyczne roślin bobowatych”. Zespół badawczy w składzie: Gałązka A., Marty2020niuk S., Kozieł M., Grzęda E., Księżniak A.
 • 2010: Nagroda im. Wandy Maliszewskiej uzyskana w konkursie za rok 2010 pod patronatem Dyrektora IUNG-PIB za cykl publikacji na temat mikrobiologicznego rozkładu WWA w glebach przy wykorzystaniu bakterii wiążących azot.
 • 2008: Nagroda Dyrektora IUNG-PIB prof. dr hab. Seweryna Kukuły za wyróżnioną pracę doktorską nt. ”Ocena przydatności bakterii Azospirillum spp. i Pseudomonas stutzeri do bioremediacji gleb skażonych węglowodorami aromatycznymi”.
tel. 81 4786 951

egrzeda@iung.pulawy.pl

Sekretarka, Technik

Zainteresowania naukowe:

 • Badania aktywności biologicznej gleby
 • Sprzedaż i produkcja szczepionek dla następujących roślin bobowatych: koniczyna, lucerna, komonica, perełkowiec, fasola, groch, soczewica, galega, nostrzyk, wyka, seradela, soja, cieciorka, bobik, ciecierzyca, esparceta, przelot, akacja, łubin, orzech ziemny

Uzyskane stopnie naukowe:

 • Technik ochrony środowiska
 • Technik administracji

Kontakt

tel. 81 4786 962

sm@iung.pulawy.pl

ORCID http://0000-0002-0579-2495

Profesor zwyczajny

Zainteresowania naukowe:

 • Biologiczne wiązanie azotu (rizobia, Azotobacter);
 • Choroby odglebowe zbóż;
 • Glebowa materia organiczna.

Uzyskane stopnie naukowe:

 • 1998: Profesor;
 • 1993: Doktor habilitowany;
 • 1984: Doktor.

Członkostwo w organizacjach:

 • Polskie Towarzystwo Mikrobiologów (od 1976);
 • Polskie Towarzystwo Fitopatologów (od 1992).

Inne:

 • Przewodniczący KT 190 ds. Biologii Gleby, Polski Komitet Normalizacyjny
 • Ekspert krajowy w ISO/TC 190 – Soil quality/SC4 Biological methods

Kontakt

tel. 81 4786 961

kfurtak@iung.pulawy.pl

Follow me on ResearchGate

Polska Bibliografia Naukowa: PBN-ID 5e709297878c28a047398897

ResearcherID: N-8224-2017

 

Adiunkt

 

 

Zainteresowania naukowe:

 • Aktywność biologiczna gleb;
 • Bioróżnorodność mikrobiologiczna gleb;
 • Funkcjonalność mikrobiomu glebowego, metoda Biolog® EcoPlate™;
 • Wpływ warunków stresowych na społeczności mikroorganizmów glebowych;
 • Wpływ różnych sposobów użytkowania gleby na jej aktywność biologiczną.

 

Uzyskane stopnie naukowe:

 • 2020: Doktor nauk rolniczych, dyscyplina rolnictwo i ogrodnictwo, specjalność mikrobiologia gleby
  Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – BIP, Puławy
 • 2015: Magister biotechnologii, specjalność: biotechnologia środowiska
  Katedra Biochemii i Chemii Środowiska, Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin

 

Projekty:

 • Kierownik projektu pt. Poszukiwanie bakterii adaptujących się do ekstremalnych warunków wilgotności gleby oraz ocena wpływu stresu hydrologicznego na jakość środowiska glebowego; program Preludium 18 Narodowe Centrum Nauki (NCN); Nr projektu:  2019/35/N/NZ9/00830; Opiekun naukowy projektu: dr hab. Agnieszka Wolińska, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie. Okres realizacji: 2020-2023 (w trakcie realizacji).
 • Specjalista ds. analiz metabolomicznych w projekcie LIDER IX pt. Innowacyjny preparat do stymulacji wzrostu i plonowania pszenicy ozimej, którego kierownikiem jest dr Agnieszka Kuźniar z Wydziału Biotechnologii i Nauk o Środowisku KUL w Lublinie. Okres realizacji: 2018-2020 (zakończony).
 • Kierownik projektu pt. Wpływ letnich powodzi na zmiany bioróżnorodności strukturalnej i funkcjonalnej mikrobiomu wybranych mad rzecznych. Projekt był realizowany w ramach dotacji dla młodych naukowców ze środków MNiSW w IUNG-PIB w 2018 roku. Opiekun naukowy: dr hab. Anna Gałązka. Okres realizacji: 2018 (zakończony).

 

Nagrody i wyróżnienia:

 • 2022: Wyróżnienie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi za szczególne krajowe osiągnięcie mające znaczenie dla wdrażania postępu w rolnictwie w formie realizacji, wdrażania i upowszechniania wyników pracy naukowej pt.: Ochrona i kształtowanie bioróżnorodności środowiska glebowego – działania upowszechnieniowe i edukacyjne łączące naukę z praktyką rolniczą i doradztwem rolnym mające na celu zahamowanie utraty bioróżnorodności gleb i wsparcie biologizacji rolnictwa. Wykonanej w Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy.
 • 2021: Nagroda Dyrektora IUNG-PIB prof. dr hab. Wiesława Oleszka za pracę doktorską pt. Wpływ symulowanej powodzi na bioróżnorodność strukturalną i funkcjonalną mikrobiomu wybranych mad rzecznych.
 • 2021: Nominacja do Nagrody Naukowiec Przyszłości 2021 w kategorii: Nauka dla lepszego życia w przyszłości za realizację projektu pt. Poszukiwanie bakterii adaptujących się do ekstremalnych warunków wilgotności gleby oraz ocena wpływu stresu hydrologicznego na jakość środowiska glebowego (2019/35/N/NZ9/00830).
 • 2021: Nominacja do ogólnopolskiej nagrody gospodarczej Ambasador Innowacyjności (https://mikro-iung.pl/nominacja-do-nagrody-ambasador-innowacyjnosci-dla-dr-karoliny-furtak/).
 • 2020: Wyróżnienie rozprawy doktorskiej pt. Wpływ symulowanej powodzi na bioróżnorodność strukturalną i funkcjonalną mikrobiomu wybranych mad rzecznych”; Uchwała Rady Naukowej IUNG-PIB z dnia 21.09.2020.
 • 2020: Nagroda Naukowa Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów (PTM) im. Prof. Edmunda Mikulaszka I stopnia za cykl 3 prac opublikowanych w latach 2018-2019 (https://mikro-iung.pl/nagroda-naukowa-polskiego-towarzystwa-mikrobiologow-dla-mgr-karoliny-furtak/; https://www.microbiology.pl/nagroda-im-prof-edmunda-mikulaszka/).
 • 2019: Nagroda za najlepszy referat wygłoszony w sesji dla młodych naukowców podczas 53 Ogólnopolskiej Konferencji Mikrobiologicznej pt. Mikroorganizmy w zrównoważonym rolnictwie, ochronie środowiska i procesach biotechnologicznych; 08-11.09.2019r., Poznań; wyróżnienie od Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Wyróżniony referat: Wpływ stymulowanej powodzi na społeczność bakterii glebowych.
 • 2017: Nagroda i dyplom za zajęcie II miejsca w konkursie posterów naukowych podczas Forum Młodych Naukowców na IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. Biologiczne Metody Oceny Stanu Środowiska Przyrodniczego; 7-9.06.2017r., Szczecin – Siemczyno; wyróżnienie od Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Wyróżniony poster: Aktywność enzymatyczna jako wskaźnik jakości środowiska glebowego w różnych systemach gospodarowania.

 

Członkostwo w organizacjach:

 • Polskie Towarzystwo Mikrobiologów (od 2017).
 • Delegat Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów Oddział Lubelski (kadencja 2022-2026).
 • Członek Zespołu Audytu Wewnętrznego HRS4R IUNG-PIB (od 07.2020).

Kontakt

tel. 81 4786 960

agrzadziel@iung.pulawy.pl

Follow me on ResearchGate

Adiunkt

 

Zainteresowania naukowe:

 • Zastosowanie metod biologii molekularnej w identyfikacji charakterystyce mikroorganizmów;
 • Mikrobiologia i wirusologia;
 • Analiza statystyczna.

Uzyskane stopnie naukowe:

 • 2018: Doktor nauk weterynaryjnych, Zakład Wirusologii, Państwowy Instytut Weterynaryjny – PIB w Puławach;
 • 2014: Magister biotechnologii, Zakład Genetyki i Mikrobiologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Kontakt

tel. 81 4786 960

babramczyk@iung.pulawy.pl

ORCID  http://0000-0001-5071-5491

Follow me on ResearchGate

Asystent

Zainteresowania naukowe:

 • Charakterystyka morfologiczna i molekularna grzybów z rodzaju Diaporthe (Phomopsis) występujących na pędach roślin sadowniczych
 • Biologia molekularna grzybów fitopatogenicznych
 • Endofity grzybowe roślin i wydzielane przez nie metabolity
 • Biologiczna ochrona roślin

Uzyskane stopnie naukowe:

 • 2016: Doktor
 • 2006: Magister inżynier

Członkostwo w organizacjach:

 • Polskie Towarzystwo Fitopatologiczne (od 2010)

Inne:

Kierownik projektu nr 2016/21/N/NZ9/01526 Narodowego Centrum Nauki (NCN) otrzymanego w ramach konkursu Preludium 11, pt.: Charakterystyka metabolitów wydzielanych przez Phomopsis prunorum nowego w warunkach Polski patogena roślin sadowniczych oraz jego identyfikacja molekularna”

Kontakt

tel. 81 4786 952

mmaczka@iung.pulawy.pl

ORCID http://0000-0001-7653-3610

Follow me on ResearchGate

 

Asystent

Zainteresowania naukowe:

 • Aktywność biologiczna gleby
 • Wolnożyjące bakterie wiążące azot atmosferyczny z rodzaju Azotobacter
 • Bakterie PSB
 • Nitragina

Uzyskane stopnie naukowe:

 • 2022: Doktor nauk rolniczych; tytuł rozprawy: “Ocena występowania i molekularnego zróżnicowania bakterii z rodzaju Azotobacter w glebach Polski”.
 • 2006: Magister

Inne:

 • Kierownik projektu pt.: Mikrobiologiczne uwalnianie fosforu przez bakterie ryzosferowe i ich charakterystyka molekularna”
  Projekt realizowany w ramach działalności statutowej IUNG-PIB;
  Tematu statutowy 1.22;
  Okres realizacji: 2018-2020.

Kontakt

tel. 81 4786 960

mlyszcz@iung.pulawy.pl

ORCID http://0000-0001-9092-6816

Specjalista

Zainteresowania naukowe:

 • Bakterie promujące wzrost roślin PGPB (identyfikacja molekularna bakterii; określanie właściwości promujących wzrost roślin);
 • Drzewa szybko rosnące z rodzaju Paulownia spp. (analizy metagenomowe mikrobiomu drzew, określanie aktywności biologicznej gleb w uprawach rolno-leśnych);
 • Bioróżnorodność mikroorganizmów.

Uzyskane stopnie naukowe:

 • 2023: Doktor nauk rolniczych; tytuł rozprawy: Bakteryjne endofity wybranych roślin uprawnych i chwastów –  różnorodność biologiczna i ocena potencjału biotechnologicznego w promowaniu wzrostu i rozwoju roślin.
 • 2015: Magister biologii, specjalność: mikrobiologia

Inne:

Kierownik projektu nr 2016/23/N/NZ9/02157 Narodowego Centrum Nauki (NCN) otrzymanego w ramach konkursu Preludium 12, pt.: Wpływ szybko rosnących drzew Paulownia Clon In Vitro 112 (P. elonagta x P. fortunei) na właściwości mikrobiologiczne i fizyko-chemiczne gleb w warunkach Polski” (2017-2020)

Kontakt

tel. 81 4786 952

kgaw@iung.pulawy.pl

ORCID http://0000-0003-2432-8046

Specjalista

Zainteresowania naukowe:

 • Aktywność biologiczna gleby

Kontakt

tel. 81 4786 952

sstaniak@iung.pulawy.pl

Follow me on ResearchGate

https://orcid.org/0000-0001-9516-1939

Scopus Author ID: 57201747451

Specjalista

Zainteresowania naukowe:

 • Badania na temat aktywności biologicznej gleby;
 • Badania zależności pomiędzy aktywnością  mikroorganizmów a rozwojem roślin na gruntach zdegradowanych chemicznie;
 • Badania różnorodności i funkcji mikroorganizmów zasiedlających gleby i składowiska zanieczyszczone pierwiastkami  śladowymi i związkami organicznymi;
 • Badania nad zastosowaniem mikroorganizmów do wspomagania fitoremediacji gleb i składowisk odpadów zanieczyszczonych pierwiastkami śladowymi;
 • Rozwój metod inaktywacji zanieczyszczeń w osadach dennych i ściekowych;
 • Badania na temat  zmiany różnorodności i funkcjonalności drobnoustrojów w warunkach suszy.

Uzyskane stopnie naukowe:

 • 2013: Magister Ochrony Środowiska, Specjalność: Zagrożenia Środowiska, Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie;
 • 2011: Inżynier Ochrony Środowiska, Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.

Inne:

 • Staż zagraniczny – Uniwersytet Eberharda Karola w Tybindze w Niemczech (Eberhard Karls Universität Tübingen; University of Tübingen), Katedra Geomikrobiologii, 04-08.11.2019.

Projekty:

 • Kierownik projektu:„Opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania wzbogaconych mikrobiologicznie bionawozów wspomagających zrównoważoną  produkcję roślinną i jej adaptację do zmian klimatu”  (INNO-MIK). Projekt w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) Lider XII. Okres realizacji: 2022-2024. http://www.inno-mik.pl

 • Kierownik projektu: „Ocena skutków środowiskowych wykorzystania egzogennych źródeł materii organicznej w rolnictwie”. Realizacja w ramach działalności statutowej IUNG-PIB. Podprogram: 2 „Opracowanie oraz doskonalenie efektywnych i bezpiecznych dla środowiska systemów i technologii produkcji podstawowych ziemiopłodów”. Okres realizacji: 2019-2021.
 • Specjalista ds. analiz mikrobiologicznych w projekcie OPUS, nr projektu 2019/35/B/ST10/03244. Tytuł projektu: “Badanie środowiskowych skutków występowania pierwiastków ziem rzadkich oraz antymonu i wanadu w glebach i odpadach“. Kierownik projektu: dr hab. Grzegorz Siebielec, prof. IUNG. Okres realizacji: 2020 – 2023.
 • Kierownik projektu nr 2015/17/N/ST10/03182 Narodowego Centrum Nauki (NCN) otrzymanego w ramach konkursu Preludium 9, pt.: Rola mikroorganizmów w zasiedlaniu składowisk odpadów pohutniczych przez rośliny oraz ich wpływ na biodostępność pierwiastków śladowych” (2018-2021)

 

 • Kierownik projektu realizowanego z Dotacji dla Młodych Naukowców w roku 2016, pt. “Zmiany różnorodności i funkcjonalności drobnoustrojów w warunkach suszy i intensywnych zmian wilgotności gleby oraz ich konsekwencje dla emisji gazów cieplarnianych”.

 

Nagrody i wyróżnienia:

 • Nominacja do Nagrody Naukowiec Przyszłości 2023 w kategorii “Kobieta nauki, która zmienia świat“.
 • Odznaczenie Zasłużony dla Inteligentnego Rozwoju 2020 w kategorii „Naukowiec przyszłości” za realizacje projektu Narodowego Centrum Nauki (NCN) otrzymanego w ramach konkursu Preludium 9, pt.: „Rola mikroorganizmów w zasiedlaniu składowisk odpadów pohutniczych przez rośliny oraz ich wpływ na biodostępność pierwiastków śladowych”.
 • Nominacja do Nagrody Gospodarczej Ambasador Innowacyjności 2020 za wkład i rozwój innowacji w Polsce.
 • Laureatka Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2019 w kategorii „Naukowiec przyszłości” za realizację projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Tytuł projektu „Rola mikroorganizmów w zasiedlaniu składowisk odpadów pohutniczych przez rośliny oraz ich wpływ na biodostępność pierwiastków śladowych”.

Kontakt

tel. 81 4786 959

jciepiel@iung.pulawy.pl

Specjalista

Specjalista

Zainteresowania naukowe:

 • Aktywność biologiczna gleby

Kontakt

tel. 81 4786 956

Technik

Kontakt

tel. 81 4786 953

ag@iung.pulawy.pl

Zainteresowania naukowe:

 • Zagadnienia dotyczące jakości i funkcji gleby w agroekosystemie (glebowa materia organiczna i jej frakcje, różne aspekty aktywności mikrobiologicznej gleby i bioróżnorodności, systemy uprawy roli, systemy produkcji roślinnej, ochrona środowiska)

Kontakt

tel. 81 4786 955

aks@iung.pulawy.pl

Starszy specjalista inżynieryjno-techniczny

Zainteresowania naukowe:

 • Symbioza endomykoryzowa
 • Symbioza ektomykoryzowa
 • Symbioza bakterii wiążących azot

Uzyskane stopnie naukowe:

 • 1997: Doktor
 • 1981: Magister

Kontakt

tel. 81 4786 958

jgrzadziel@iung.pulawy.pl

Follow me on ResearchGate       

 

Asystent

Pracownik Zakładu do lipca 2020.

Założyciel i współredaktor strony mikro-iung.pl.

Zainteresowania naukowe:

 • Mikrobiologia gleb;
 • Analizy metagenomiczne;
 • Bioinformatyka;
 • Biologia molekularna (klonowanie molekularne, analizy DNA, produkcja i izolacja białek w systemach bakteryjnych).

Uzyskane stopnie naukowe:

 • 2020: Doktor nauk rolniczych, dyscyplina: rolnictwo i ogrodnictwo
  Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – BIP, Puławy
 • 2014: Magister biologii, specjalność: mikrobiologia
  Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin

Członkostwo w organizacjach:

 • Polskie Towarzystwo Mikrobiologów (od 2017).

Wykaz prac naukowych i informacje o działalności popularyzującej naukę:

 

Artykuły naukowe, recenzowane:

 

 

L.p. Publikacja Punktacja

MNiSW

IF
Przed 31.07.19 Po 31.07.19
1. Janczarek M., Rachwał K., Marzec-Grządziel A., Grządziel J., Palusińska-Szysz M., Signal molecules and cell-surface components involved in early stages of the legume-Rhizobium interactions, Applied Soil Ecology, 2015, 85:94–113, DOI: 10.1016/j.apsoil.2014.08.010 35 100 2,670
2. Grządziel J., Gałązka A., Microplot long-term experiment reveals strong soil type influence on bacteria composition and its functional diversity. Applied Soil Ecology, 2017, DOI:10.1016/j.apsoil.2017.10.033 35 100 2,786
3. Gałązka A., Gawryjołek K., Grządziel J., Księżniak J., Effect of different agricultural management practices on soil biological parameters including glomalin fraction.. Plant Soil Environment, 2017, Vol. 63, No. 7: 300–306;  doi: 10.17221/207/2017-PSE 25 70 1,225
4. Gałązka A., Gawryjołek K., Grządziel J., Frąc M., Księżak J., Microbial community diversity and their interaction of soil under maize growth in different cultivation techniques. Plant Soil Environment, 2017, Vol. 63, No. 6: 264–270; doi: 10.17221/171/2017-PSE 25 70 1,225
5. Gajda A.M., Czyż E.A, Stanek-Tarkowska J., Dexter A.R, Furtak K.M., Grządziel J., Effects of long-term tillage practices on the quality of soil under winter wheat. Plant Soil and Environment, 2017, 63, 5, 236-242; DOI: 10.17221/223/2017-PSE 25 70 1,225
6. Grządziel J., Functional Redundancy of Soil Microbiota – Does More Always Mean Better? Polish Journal of Soil Science, 2017, vol. XL/1, DOI: 10.17951/pjss/2017.50.1.75 14 20 0
7. Gajda A.M., Czyż E.A., Dexter A.R., Furtak K.M., Grządziel J., Stanek-Tarkowska J., Effects of different soil management practices on soil properties and microbial diversity, International Agrophysics, 2018, 32:81-91,  doi: 10.1515/intag-2016-0089 25 70 0,967
8. Gałązka A., Grządziel J.,Fungal Genetics and Functional Diversity of Microbial Communities in the Soil under Long-Term Monoculture of Maize Using Different Cultivation Techniques, Frontiers in Microbiology, 2018,9:76, doi: 10.3389/fmicb.2018.00076 35 100 4,076
9. Siebielec S., Siebielec G., Stuczyński T., Sugier P., Grzeda E., Grządziel J., Long term insight into biodiversity of a smelter wasteland reclaimed with biosolids and by-product lime, Science of The Total Environment, 2018, doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.04.372 40 140 4,900
10. Woźniak M., Gałązka A., Grządziel J., Frąc M., Microbial Diversity of Paulownia spp. Leaves – A New Source of Green Manure, BioResources, 2018, doi: 10.15376/biores.13.3.4807-4819 40

 

100

 

1,321
11. Woźniak M., Gałązka A., Grządziel J., Głodowska M., The identification and genetic diversity of endophytic bacteria isolated from selected crops, The Journal of Agricultural Science, 2018, https://doi.org/10.1017/S0021859618000618 45 70 1,186
12. Gałązka A., Grządziel J., Gałązka R., Ukalska-Jaruga A., Strzelecka J., Smreczak B., Genetic and Functional Diversity of Bacterial Microbiome in Soils With Long Term Impacts of Petroleum Hydrocarbons, Frontiers in Microbiology, 2018, https://doi.org/10.3389/fmicb.2018.01923 35 100 4,019
13. Wolińska A., Gałązka A., Kuźniar A., Goraj W., Jastrzębska N., Grządziel J., Stępniewska Z., Catabolic Fingerprinting and Diversity of Bacteria in Mollic Gleysol Contaminated with Petroleum Substances, 2018, Applied Sciences, doi:10.3390/app8101970 35 40 1,689
14. Grządziel J., Furtak K., Gałązka, A. Community-Level Physiological Profiles of Microorganisms from Different Types of Soil That Are Characteristic to Poland—A Long-Term Microplot Experiment. Sustainability 2019, 11, 56., https://doi.org/10.3390/su11010056 25 70 2,075
15. Grządziel J., Gałązka A.,  Fungal Biodiversity of the Most Common Types of Polish Soil in a Long-Term Microplot Experiment. Frontiers in Microbiology, 2019, https://doi.org/10.3389/fmicb.2019.00006 20 100 4,019
16. Jamiolkowska A., Thanoon A.H., Patkowska E., Grządziel J., Impact of AMF Claroideglomus etunicatum on the structure of fungal communities in the tomato rhizosphere. Acta Mycologica, 2019, DOI: https://doi.org/10.5586/am.1120 35 20 0
17. Furtak K., Grządziel J., Gałązka A., Niedźwiecki J., Analysis of Soil Properties, Bacterial Community Composition, and Metabolic Diversity in Fluvisols of a Floodplain Area. Sustainability, 2019, https://doi.org/10.3390/su11143929 14 70 2,592
18. Szafranek-Nakonieczna A., Pytlak A., Grządziel J., Kubaczyński A., Banach A., Górski A., Goraj W., Kuźniar A., Gałązka A., Stępniewska Z., Changes in the Substrate Source Reveal Novel Interactions in the Sediment-Derived Methanogenic Microbial Community. International Journal of Molecular Sciences, 2019, https://doi.org/10.3390/ijms20184415 20 100 4,182
19. Woźniak M., Grządziel J., Gałązka A., Frąc M., Metagenomic analysis of bacterial and fungal community composition associated with Paulownia elongate x Paulownia fortune. Bioresources, 2019, doi: 10.15376/biores.14.4.8511-8529 30 100 1,396
20. Kuźniar A., Włodarczyk K., Grządziel J., Goraj W., Gałązka A., Wolińska A. Culture-independent analysis of an endophytic core microbiome in two species of wheat: Triticum aestivum L. (cv. ‘Hondia’) and the first report of microbiota in Triticum spelta L. (cv. ‘Rokosz’). Systematic and Applied Microbiology, 2019, doi: 10.1016/j.syapm.2019.126025 40 100 2,808
21. Furtak K., Grządziel J., Gałązka A., Niedźwiecki J., Prevalence of unclassified bacteria in the soil bacterial community from floodplain meadows (fluvisols) under simulated flood conditions revealed by a metataxonomic approach. Catena, 2020, 188, 104448, ISSN 0341-8162; https://doi.org/10.1016/j.catena.2019.104448

 

140 3,851

 

 Monografie

 1. Gałązka A., Łyszcz M., Abramczyk B., Furtak K., Grządziel, Czaban J., Pikulicka A., Bioróżnorodność środowiska glebowego – przegląd parametrów i metod w analizach różnorodności biologicznej gleby, Monografie i Rozprawy naukowe IUNG-PIB, ISBN 978-83-7562-246-1, Puławy 2016

Rozdziały w monografiach

 1. Gałązka A., Grządziel, The Molecular‐Based Methods Used for Studying Bacterial Diversity in Soils Contaminated with PAHs (The Review) (w:) Soil Contamination – Current Consequences and Further Solutions, Edited by Marcelo L. Larramendy and Sonia Soloneski, ISBN 978-953-51-2816-8, Print ISBN 978-953-51-2815-1, 354 pages, Publisher: InTech, Chapters published December 21, 2016. http://dx.doi.org/10.5772/64772
 2. Grządziel, Gałązka A.; Łuszczyca – Autoimmunologiczna choroba o szerokiej etiologii (w:) Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce – Choroby, Str. 126-132; ISBN 978-83-65362-13-1

Udział (czynny) w konferencjach naukowych:

 

Referaty

 

 1. Grządziel, Gałązka A.; Mikrobiom glebowy jako wskaźnik jakości gleb użytkowych; IV Ogólnopolska Konferencja: Młodzi Naukowcy w Polsce – Badania i Rozwój, 25.11.2016r., Lublin.
 2. Grządziel, Gałązka A., Czaban J.; Analiza mikrobiomu glebowego i bioróżnorodności funkcjonalnej po 135 latach użytkowania w modelowym doświadczeniu mikropoletkowym; I Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne: Metagenomy różnych środowisk; IUNG-PIB Puławy, 20-21.10.2016r., Puławy.
 3. Grządziel, Gałązka A., Martyniuk S.; Ocena różnorodności mikrobiologicznej w glebach o różnej historii użytkowania metodą sekwencjonowania następnej generacji (NGS); 50. Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Mikroorganizmy w ochronie środowiska i biotechnologii, 06-09.09.2016r., Kraków – Sieniawa.
 4. Grządziel, Gałązka A.; Elektroforeza w gradiencie środka denaturującego (DGGE) jako metoda badania zmian w bioróżnorodności glebowej; I Ogólnopolska Mikrobiologiczna Konferencja Naukowa MICROBS; 12-13.05.2016r., Dwikozy, k. Sandomierza.
 5. Grządziel, Gałązka A.; Badanie bioróżnorodności mikroorganizmów glebowych z wykorzystaniem elektroforezy w gradiencie środka denaturującego (DGGE); III Ogólnopolska Konferencja: Młodzi Naukowcy w Polsce – Badania i Rozwój, 15.04.2016r., Lublin.
 6. Grządziel, Gałązka A., Metagenomic approach to investigate the microbiota of different soil types, 7th international Weigl Conference, Lviv 26-29.09.2017.
 7. Grządziel Zastosowanie metody sekwencjonowania następnej generacji (NGS) w poszukiwaniu markerów bakteryjnych charakterystycznych dla różnych jakościowo gleb. IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Biologiczne Metody Oceny Stanu Środowiska Przyrodniczego, Szczecin-Siemczyno, 7-9 czerwca 2017.
 8. Grządziel, Nadmiarowość funkcjonalna w ujęciu bioróżnorodności mikroorganizmów glebowych. Bioróżnorodność środowiska – znaczenie, problemy, wyzwania. Puławy, 30 – 31 maja 2017.
 9. Grządziel, Opracowanie wzorców molekularnych do szybkiej identyfikacji zmian populacji mikroorganizmów w środowiskach glebowych z wykorzystaniem metody DGGE. 51 Ogólnopolska Konferencja Mikrobiologiczna „Mikrobiologia środowiska szansą bezpiecznego życia i postępu biotechnologicznego”, 5-8 września 2017, Toruń-Ciechocinek.
 10. Grządziel , Gałązka A., Metataksonomika w ujęciu najnowszych metod bioinformatycznych na przykładzie bakteryjnych regionów 16S rRNA oraz grzybowych ITS. III Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „Metagenomy różnych środowisk”, Lublin, 28 – 29.06.2018.
 11. Grządziel, Gałązka A., „Metataksonomika – w poszukiwaniu mikrobiologicznej „ciemnej materii”, IV Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „Metagenomy Różnych środowisk”, Lublin, 26-27.06.2019.

 

Postery

 

 1. Gajda A.M, Siebielec S., Furtak K., Grządziel ; Wpływ wieloletniego stosowania ekologicznego i konwencjonalnego systemu gospodarowania na jakość gleby; 50. Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Mikroorganizmy w ochronie środowiska i biotechnologii, 06-09.09.2016r., Kraków – Sieniawa.
 2. Gajda A.M., Dexter A.R., Czyż E.A., Stanek-Tarkowska J., Pajączek A., Grządziel . Skutki wieloletniego oddziaływania różnych systemów uprawy roli na wybrane wskaźniki jakości gleby pod pszenicą ozimą. Krajowa Platforma Glebowa, Warsztaty Naukowe nt. Wskaźniki jakości gleb. IUNG-PIB, SGGW, Warszawa, 29.09.2016.
 3. Gałązka A., Gawryjołek K., Grządziel , Czy białko może być obecne w glebie nawet 20 lat? Ocena zawartość ogólnych i łatwoekstrahowalnych glomalin w archiwalnych próbach glebowych. Kraków – Sieniawa, 06-09.09.2016 r. 50 Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Mikroorganizmy w ochronie środowiska i biotechnologii”.
 4. Gałązka A., Gawryjołek K., Grządziel , Księżak J. Determination of structural biodiversity and metabolic profiles in soil under long-term monoculture of maize. 11th International Conference on Agrophysics: Soil, Plant & Climate ICA 2016, 26-28.09.2016, Lublin Poland
 5. Gałązka A., Grządziel, „Molekularne metody badań bioróżnorodności biocenoz bakteryjnych w procesach bioremediacji gleb”. Warsztaty Naukowe „Mikroorganizmy symbiotyczne w nauce i praktyce”, Puławy, 19.02.2016 r.,
 6. Gałązka A., Grządziel , Ocena bioróżnorodności funkcjonalnej mikroorganizmów glebowych w oparciu o metodę biolog Ecoplates. Warsztaty Naukowe “Wskaźniki oceny jakości gleb” Krajowa Platforma Glebowa, Warszawa, 29.09.2016 r.
 7. Gałązka A., Grządziel . Analiza różnorodności zbiorowisk mikroorganizmów glebowych na podstawie metody sekwencjonowania następnej generacji (NGS). Warsztaty Naukowe “Wskaźniki oceny jakości gleb” Krajowa Platforma Glebowa, Warszawa, 29.09.2016 r.
 8. Grządziel, Gałązka A., Czaban J.; Czy mikrobom glebowy może być wskaźnikiem jakości gleby?; I Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne: Metagenomy różnych środowisk; IUNG-PIB Puławy, 20-21.10.2016r., Puławy.
 9. Grządziel, Molekularne metody badań bioróżnorodności biocenoz bakteryjnych w procesach bioremediacji gleb; Warsztaty naukowe: Mikroorganizmy symbiotyczne w nauce i praktyce, 19.02.2016r., Puławy.
 10. Kozieł M., Grządziel , Martyniuk S., Gałązka A.: „Różnicowanie szczepów Azotobacter spp. na podstawie sekwencjonowania fragmentu genu 16S rRNA.” I Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne – „Metagenomy różnych środowisk”, Puławy, 20-21.10.2016.
 11. Siebielec S., Grządziel , Grzęda E., Siebielec G., Stuczyński T.. Wpływ rekultywacji składowiska odpadów huty cynku i ołowiu na różnorodność mikroorganizmów. I Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „Metagenomy różnych Środowisk”, Puławy 2016, ss.98.
 12. Siebielec S., Siebielec G., Grela M., Grzęda E. Grządziel , Kozieł M.. Ocena zbiorowisk mikroorganizmów glebowych w warunkach stresu wodnego. I Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „Metagenomy różnych Środowisk”, Puławy 2016, ss.96.
 13. Gałązka A., Gałązka R., Grządziel . Bioróżnorodność funkcjonalna mikroorganizmów glebowych w glebie skażonej ropą naftową. I Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „Metagenomy różnych środowisk”, 20-21.10.2016 r, IUNG-PIB w Puławach.
 14. Gałązka A., Grządziel , Gawryjołek K. Określenie profilu metabolicznego gleby płowej w uprawie kukurydzy. I Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „Metagenomy różnych środowisk”, 20-21.10.2016 r, IUNG-PIB w Puławach.
 15. Łyszcz M., Gałązka A., Grządziel , Abramczyk B., Głodowska M., „Genomowa charakterystyka bakterii endofitycznych w oparciu o analizę porównawczą sekwencji 16S rDNA i polimorfizm DNA metodą BOX-PCR – I Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „Metagenomy różnych środowisk” 20 – 21.10 .2016 Puławy.
 16. Gałązka A. , Grządziel . Fungal genetics and functional diversity in soil under long-term monoculture of maize in different cultivation techniques. 4th World Congress and Expo on Applied Microbiology and 2nd International Conference on Food Microbiology” November 29-December 01, 2017 in Madrid, Spain. Journal of Microbial & Biochemical Technology 2017, 9:6, doi:10.4172/1948-5948-C1-035, strona 120; ISSN: 1948-5948
 17. Gałązka A. , Grządziel, Gałązka R., Ukalska-Jaruga A., Smreczak B., Assessment of genetic and functional diversity of bacterial community in soils long-term contaminated with crude oil. 4th World Congress and Expo on Applied Microbiology and 2nd International Conference on Food Microbiology” November 29-December 01, 2017 in Madrid, Spain. Journal of Microbial & Biochemical Technology 2017, 9:6, doi:10.4172/1948-5948-C1-035; strona 110; ISSN: 1948-5948
 18. Gałązka A. , Gawryjołek K. , Grządziel The comparison of biochemical and microbiological indicators of soil quality on example of representative soils of Poland. 7th International Weigl Conference, September 26-29, 2017, Lviv, Ukraine, Conference papers, page: 94.
 19. Gałązka A. , Gawryjołek K. , Grządziel Assesment of the metabolic diversity of microorganisms and glomalin contents as a soil environmental quality indicator. 7th International Weigl Conference, September 26-29, 2017, Lviv, Ukraine, Conference papers, page: 94.
 20. Gawryjołek K. , Grządziel , Gałązka A. The differentiation of the Rhizobium leguminosarum bacteria strains metabolic activity. 7th International Weigl Conference, September 26-29, 2017, Lviv, Ukraine, Conference papers, page: 97.
 21. Gawryjołek K. , Grządziel , Gałązka A. Infuence of Rhizobium leguminosarum and Azospirillum brasilence on the red clover (Trifolium pratense) growth and nodulation under conditions of PAHs contamination. 7th International Weigl Conference, September 26-29, 2017, Lviv, Ukraine, Conference papers, page: 98.
 22. Grządziel , Gałązka A. Identification of dominant bacteria in different types of soil using PCR-DGGE molecular standards. 7th International Weigl Conference, September 26-29, 2017, Lviv, Ukraine, Conference papers, page: 103.
 23. Grządziel , Gałązka A. Mikrobiom gleby skażonej ropą. I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Biotechnologia – energia jutra”, Lublin, 19-20 października 2017. ISBN 978-83-948570-0-4, strona 54.
 24. Gałązka A. , Grządziel Ocena różnorodności genetycznej grzybów oraz profilu metabolicznego w długoletniej monokulturze kukurydzy z zastosowaniem różnych technik uprawy gleby. I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Biotechnologia – energia jutra”, Lublin, 19-20 października 2017. ISBN 978-83-948570-0-4, strona 62
 25. Gałązka A., Grządziel, Ukalska-Jaruga A. , Smreczak B. Ocena różnorodności genetycznej i funkcjonalnej w glebie skażonej ropą naftową. I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Biotechnologia – energia jutra”, Lublin, 19-20 października 2017. ISBN 978-83-948570-0-4, strona 63.
 26. Gałązka A. , Gawryjołek K. , Grządziel J ., Niedźwiecki J. „Zawartość glomalin jako wskaźnik jakości gleb użytkowanych rolniczo”. Krajowa Platforma Glebowa, Konferencja Naukowa „Krajowe bazy danych o glebach – stan, wykorzystanie, potrzeby”, Warszawa, 21 września 2017 r. ISBN 978-83-7562-266-9, strona 38.
 27. Gałązka A. , Gawryjołek K. , Grządziel , Siebielec G., Smreczak B. Profil metaboliczny i bioróżnorodność strukturalna jako wskaźnik jakości gleb użytkowanych rolniczo. Krajowa Platforma Glebowa, Konferencja Naukowa „Krajowe bazy danych o glebach – stan, wykorzystanie, potrzeby”, Warszawa, 21 września 2017 r. ISBN 978-83-7562-266-9, strona 39.
 28. Gałązka A. , Gawryjołek K. , Grządziel , Księżak J. Ocena bioróżnorodności strukturalnej i funkcjonalnej mikroorganizmów w glebie spod uprawy kukurydzy w monokulturze i zmianowaniu. VII Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Agronomicznego „Bioróżnorodność – nowe wyzwania dla rolnictwa w Polsce”, Rzeszów, 11-13.09.2017, ISBN 978-83-7996-447-5, strona 36.
 29. Gałązka A. , Gawryjołek K. , Grządziel Mikrobiologiczne i biochemiczne wskaźniki aktywności biologicznej w ocenie jakości środowiska glebowego na przykładzie reprezentatywnych gleb Polski. 51 Ogólnopolska Konferencja Mikrobiologiczna „Mikrobiologia środowiska szansą bezpiecznego życia i postępu biotechnologicznego. 5-8 września.2017, Toruń-Ciechocinek, strona 50
 30. Gałązka A. , Gałązka R. , Grządziel , Ukalska-Jaruga A. , Smreczak B. Bioróżnorodność funkcjonalna i strukturalna mikroorganizmów w glebie skażonej ropą naftową. VII Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Agronomicznego „Bioróżnorodność – nowe wyzwania dla rolnictwa w Polsce”, Rzeszów, 11-13.09.2017, ISBN 978-83-7996-447-5, strona 35.
 31. Gałązka A. , Gawryjołek K. , Grządziel – Ocena potencjalnej różnorodności metabolicznej populacji mikroorganizmów oraz zawartości glomalin jako wskaźnik jakości środowiska glebowego. IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Biologiczne Metody Oceny Stanu Środowiska Przyrodniczego, Szczecin-Siemczyno, 7-9 czerwca 2017. Materiały Konferencyjne ISBN 978-83-944786-2-9, strona 44.
 32. Grządziel , Gałązka A. Metoda Biolog EcoPlate w monitoringu jakości gleb Polski. IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Biologiczne Metody Oceny Stanu Środowiska Przyrodniczego, Szczecin-Siemczyno, 7-9 czerwca 2017. Materiały Konferencyjne ISBN 978-83-944786-2-9, strona 49.
 33. Gałązka A. , Gawryjołek K. , Grządziel , Frąc M., Księżak J. Ocena bioróżnorodności strukturalnej i funkcjonalnej mikroorganizmów w glebie spod uprawy kukurydzy w długoletniej monokulturze. II Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „Metagenomy różnych środowisk” Lublin, 29-30 czerwca 2017, strona 78, ISBN 978-83-89969-48-4
 34. Gałązka A. , Gawryjołek K. , Grządziel Profil metaboliczny i bioróżnorodność strukturalna jako wskaźniki jakości gleb użytkowanych rolniczo. II Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „Metagenomy różnych środowisk” Lublin, 29-30 czerwca 2017, strona 79, ISBN 978-83-89969-48-4
 35. Grządziel , Gałązka A. Zastosowanie metody sekwencjonowania NGS do określenia mikrobiomu rdzeniowego różnych typów gleb. II Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „Metagenomy różnych środowisk” Lublin, 29-30 czerwca 2017, strona 85, ISBN 978-83-89969-48-4
 36. Gałązka A. , Gawryjołek K. , Grządziel . Ocena bioróżnorodności strukturalnej i funkcjonalnej mikroorganizmów w glebie spod uprawy kukurydzy w monokulturze i zmianowaniu. Konferencja naukowa „Bioróżnorodność środowiska znaczenie, problemy, wyzwania. Puławy, 30-31 maja 2017. Materiały konferencyjne ISBN 978-83-7562-258-4, strona 82.
 37. Gawryjołek K, Gałązka A., Grządziel . Wykorzystanie Systemu BIOLOG do określenia aktywności metabolicznej szczepów bakterii Rhizobium leguminosarum. Konferencja Naukowa „Bioróżnorodność środowiska- znaczenie, problemy, wyzwania. Puławy, 30-31 maj 2017.
 38. Gawryjołek K., Grządziel , Gałązka A. Zróżnicowanie aktywności metabolicznej szczepów bakterii Rhizobium leguminosarum. IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Biologiczne Metody Oceny Stanu Środowiska Przyrodniczego” Szczecin- Siemczyno, 7-9 czerwca 2017.
 39. Gawryjołek K., Grządziel , Gałązka A. The differentiation of the Rhizobium leguminosarum bacteria strains metabolic activity. 7 Międzynarodowa Konferencja Weiglowska, Lwów, Ukraina 26-29 września 2017.
 40. Gawryjołek K., Grządziel , Gałązka A. Influence of Rhizobium leguminosarum and Azospirillum brasilence on the red clover (Trifolium pratense) growth and nodulation under conditions of PAH’s contamination. 7 Międzynarodowa Konferencja Weiglowska, Lwów, Ukraina 26-29 września 2017.
 41. Gałązka A. , Grządziel , Gałązka R. , Ukalska-Jaruga A. , Smreczak B. Ocena różnorodności genetycznej i funkcjonalnej w glebie skażonej ropą naftową. I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Biotechnologia – energia jutra”, Lublin, 19-20 października 2017. ISBN 978-83-948570-0-4, strona 63.
 42. Gałązka A. , Gałązka R. , Grządziel , Ukalska- Jaruga A. , Smreczak B. . Ocena bioróżnorodności funkcjonalnej i strukturalnej mikroorganizmów w glebie skażonej ropą naftową. Konferencja naukowa „Bioróżnorodność środowiska znaczenie, problemy, wyzwania. Puławy, 30-31 maja 2017. Materiały konferencyjne ISBN 978-83-7562-258-4, strona 83.
 43. Grządziel, Gałązka A. , Metoda Biolog Eco Plate w monitoringu jakości gleb użytkowych. VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Przyczyny i skutki degradacji środowiska glebowego”, Rzeszów, 11 – 13.09.2018.
 44. Grządziel, Gałązka A. , Wpływ jakości gleby na rozwój społeczności mikroorganizmów. VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Przyczyny i skutki degradacji środowiska glebowego”, Rzeszów, 11 – 13.09.2018.
 45. Grządziel, Gałązka A. , Metataxonomic characterization of the long-term petroleum contaminated soil. 3rd International conference of young scientists „Soil in the environment”, Kraków-Poronin, 16-19.09.2018.
 46. Grządziel , Gałązka A.,, Różnorodność grzybów w długoletnim doświadczeniu mikropoletkowym. III Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „Metagenomy różnych środowisk”, Lublin, 28 – 29.06.2018.
 47. Woźniak M. , Gałązka A. , Grządziel , Frąc M., Struktura i różnorodność mikrobiomu korzeni Paulownia elongata x Paulownia fortunei. III Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „Metagenomy różnych środowisk”, Lublin, 28 – 29.06.2018.
 48. Gałązka A. , Grządziel , Gawryjołek K., , Furtak K. , Długoletni wpływ naturalnej bioremediacji na zróżnicowanie genetyczne i funkcjonalne mikrobiomu bakteryjnego w glebach skażonych ropą naftową. III Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „Metagenomy różnych środowisk”, Lublin, 28 – 29.06.2018.
 49. Pytlak A., Szafranek-Nakonieczna A., Kubaczyński A,, Grządziel, Hunicz M., Stępniewska Z. Biotechnologiczny potencjał społeczności mikroorganizmów wyizolowanej z osadu zbiornika zapadliskowego „Szczecin”. III Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „Metagenomy różnych środowisk”, Lublin, 28 – 29.06.2018.
 50. Szafranek-Nakonieczna A., Pytlak A., Kuźniar A., Onopiuk P., Salwa L., Pawlak K., Grządziel, Górski A., Stępniewska Z. Wpływ oksydacji na skład i aktywność konsorcjów metanogenicznych. III Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „Metagenomy różnych środowisk”, Lublin, 28 – 29.06.2018.
 51. Kuźniar A., Wolińska A., Karczmarzyk K., Kłosok K., Grządziel , Gałązka A., Stępniewska Zofia. Bioróźnorodność endofitów zasiedlających różne gatunki pszenicy. III Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „Metagenomy różnych środowisk”, Lublin, 28 – 29.06.2018.
 52. Siebielec S. , Siebielec G. , Grządziel , Analiza zmiany składu mikrobiologicznego składowiska odpadów pohutniczych z zastosowaniem metody elektroforezy w gradiencie środka denaturującego (DGGE)., III Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „Metagenomy różnych środowisk”, Lublin, 28 – 29.06.2018.
 53. Woźniak M., Gałązka A., Grządziel J., Frąc M., „Charakterystyka mykobiomu ryzosfery i endosfery szybkorosnących drzew Paulownia elongata x Paulownia fortunei”, IV Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „Metagenomy Różnych środowisk”, Lublin, 26-27.06.2019.
 54. Banach A., Kuźniar A., Grządziel J., „Zmienność mikrobiomu Azolla filiculoides L. w warunkach stresu metalami ciężkimi”, IV Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „Metagenomy Różnych środowisk”, Lublin, 26-27.06.2019.
 55. Furtak K., Grządziel J., Gałązka A., „Struktura społeczności bakterii w wodach Wisły”, IV Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „Metagenomy Różnych środowisk”, Lublin, 26-27.06.2019.
 56. Furtak K., Grządziel J., Gałązka A., Niedźwiecki J., „Zmiany w społeczności mikroorganizmów glebowych wywołane zastojem wody”, IV Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „Metagenomy Różnych środowisk”, Lublin, 26-27.06.2019.
 57. Pytlak A., Szafranek-Nakonieczna A., Grządziel J., Kuźniar A., Kubaczyński A., Banach A., Górski A., Goraj W., Gałązka A., Stępniewska Z., „Stymulacja metanogenezy w węglach kamiennych z wykorzystaniem społeczności mikroorganizmów wyizolowanych z osadów organicznych”, IV Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „Metagenomy Różnych środowisk”, Lublin, 26-27.06.2019.
 58. Szafranek-Nakonieczna A., Pytlak A., Grządziel J., Kubaczyński A., Banach A., Górski A., Kuźniar A., Goraj W., Gałązka A., Stępniewska Z., „Bioróżnorodność i potencjał biotechnologiczny mikrobiomu zbiornika zapadliskowego „Szczecin”, IV Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „Metagenomy Różnych środowisk”, Lublin, 26-27.06.2019.
 59. Włodarczyk K., Kuźniar A. Goraj W., Sochaczewska A., Grządziel J., Furtak K., Woźniak M., Gałązka A., Wolińska A., „Zmienność mikrobiomu endofitycznego w odmianach pszenicy ozimej”, IV Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „Metagenomy Różnych środowisk”, Lublin, 26-27.06.2019.
 60. Gałązka A., Grządziel J., Gawryjołek K., Ciepiel J., Joczyk K., „Wpływ biowęgla na zmianę bioróżnorodności strukturalnej i funkcjonalnej mikroorganizmów glebowych w uprawie zbóż”, IV Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „Metagenomy Różnych środowisk”, Lublin, 26-27.06.2019.
 61. Gałązka A., Grządziel J., Gawryjołek K., Jończyk K., „Bioróżnorodność strukturalna i funkcjonalna gleb w zależności od sytemu uprawy pszenicy ozimej”, IV Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „Metagenomy Różnych środowisk”, Lublin, 26-27.06.2019.
 62. Siebielec S., Grzęda E., Grządziel J., Gałązka A., Siebielec G., „Wpływ suszy i intensywnych zmian wilgotności gleb na aktywność metaboliczną oraz skład populacji bakterii”, IV Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „Metagenomy Różnych środowisk”, Lublin, 26-27.06.2019.
 63. Grządziel J., Gałązka A., „Algorytmy klasyfikujące w metataksonomice – czyli jak nie zgubić sekwencji”. 53 Ogólnopolska konferencja mikrobiologiczna „Mikroorganizmy w zrównoważonym rolnictwie, ochronie środowiska i procesach biotechnologicznych”, Poznań, 8-11.2019.

 

Uzyskane nagrody:

 

 1. Nagroda przyznana przez Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Rolniczo-Ekonomiczny, Katedra Mikrobiologii za wygłoszenie najlepszego referatu pt.: Ocena różnorodności mikrobiologicznej w glebach o różnej historii użytkowania metodą sekwencjonowania następnej generacji (NGS) podczas 50 Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Mikroorganizmy w Ochronie Środowiska i Biotechnologii” Kraków – Sieniawa, 2016; Bon na zakupy w sklepie A&A Biotechnology oraz pipeta laboratoryjna jednonastawna 1ml.
 2. Wyróżnienie za referat pt.: Badanie bioróżnorodności mikroorganizmów glebowych z wykorzystaniem elektroforezy w gradiencie środka denaturującego (DGGE) zaprezentowany podczas III Ogólnokrajowej Konferencji Naukowej, Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce, Lublin, 2016.
 3. Zajęcie pierwszego miejsca za wygłoszenie najlepszej prezentacji – Zastosowanie metody sekwencjonowania następnej generacji (NGS) w poszukiwaniu markerów bakteryjnych charakterystycznych dla różnych jakościowo gleb. IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Biologiczne Metody Oceny Stanu Środowiska Przyrodniczego, Szczecin-Siemczyno, 7-9 czerwca 2017.
 4. Wyróżnienie dla najlepszego posteru pt. „Algorytmy klasyfikujące w metataksonomice – czyli jak nie zgubić sekwencji” podczas 53 Ogólnopolskiej konferencji mikrobiologicznej „Mikroorganizmy w zrównoważonym rolnictwie, ochronie środowiska i procesach biotechnologicznych”, Poznań, 8-11.2019.

 

Udział w projektach

 

 

L.p. Tytuł projektu Rola w projekcie Nazwa programu i źródło

finansowania

Czas realizacji
1. Opracowanie wzorców molekularnych do szybkiej

identyfikacji dominujących

bakterii zasiedlających różne

środowiska glebowe, z

wykorzystaniem techniki

elektroforezy w gradiencie

środka denaturującego (DGGE).

Kierownik, wykonawca Dotacja na prowadzenie badań naukowych lub prac

rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców i

uczestników studiów doktoranckich w IUNG-PIB.

Finansowanie: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

2017
2. Ocena strukturalnej różnorodności mikroorganizmów w glebie i w ryzosferze zbóż (1.20) wykonawca Zrównoważony rozwój produkcji roślinnej i kształtowanie przestrzeni rolniczej Polski; Podprogram 1: Rozpoznawanie procesów wzrostu i rozwoju roślin oraz możliwości kształtowania jakości

ziemiopłodów, Finansowanie: Działalność Statutowa IUNG-PIB

2017-2019
3. Identyfikacja molekularna i biochemiczna bakterii endofitycznych i ich zastosowanie w promowaniu wzrostu roślin (1.20) wykonawca Zrównoważony rozwój produkcji roślinnej i kształtowanie przestrzeni rolniczej Polski; Podprogram 1: Rozpoznawanie procesów wzrostu i rozwoju roślin oraz możliwości kształtowania jakości

ziemiopłodów, Finansowanie: Działalność Statutowa IUNG-PIB

2018-2020
4. Mikrobiologiczne uwalnianie fosforu przez bakterie ryzosferowe i ich charakterystyka molekularna (1.22) wykonawca Zrównoważony rozwój produkcji roślinnej i kształtowanie przestrzeni rolniczej Polski; Podprogram 1: Rozpoznawanie procesów wzrostu i rozwoju roślin oraz możliwości kształtowania jakości

ziemiopłodów, Finansowanie: Działalność Statutowa IUNG-PIB

2018-2020
5. Ocena jakości gleb

użytkowanych rolniczo na

podstawie zróżnicowania

metabolicznego i genomowego

oraz aktywności biologicznej (2.38)

wykonawca Zrównoważony rozwój produkcji roślinnej i kształtowanie przestrzeni rolniczej Polski;

Podprogram 2: Opracowanie oraz doskonalenie efektywnych i bezpiecznych dla środowiska systemów i technologii produkcji podstawowych

ziemiopłodów. Finansowanie: Działalność Statutowa IUNG-PIB

2018-2021
6. Innowacyjny preparat do stymulacji wzrostu i plonowania pszenicy ozimej. Wykonawca, specjalista ds. analiz molekularnych LIDER IX, NCBiR, 2018-2021
7. Opracowanie technologii innowacyjnych nawozów mineralnych wzbogaconych mikrobiologicznie Wykonawca Projekt finansowany w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” – BIOSTRATEG.

Nazwa programu: BIOSTRATEG3

Numer umowy: BIOSTRATEG3/347464/NCBR/2017

2018-2021
8. Nowe rozwiązania biotechnologiczne w diagnostyce, zwalczaniu i monitoringu kluczowych patogenów grzybowych w ekologicznej uprawie owoców miękkich Wykonawca Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ze środków publicznych w ramach Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” BIOSTRATEG.

Umowa nr BIOSTRATEG3/344433/16/NCBR/2018

 

2018-2021
9. TreesBEEs – Drzewa jako biogeomorfologiczny czynnik przemiany ekosystemów – wietrzenie biologiczne, inicjalny rozwój gleb i formowanie rzeźby stoku pod wpływem korzeni drzew, bakterii ryzosferycznych i grzybów mikoryzowych Wykonawca Opus 17 (NCN),

Kierownikiem projektu jest dr hab. Łukasz Pawlik z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

2020-2023

Odbyte kursy i szkolenia:

 

 1. Analiza statystyczna w R”, 20-22.12.2016, organizowane przez ALX, certyfikat nr ALX357004A
 2. Technika Real-Time PCR bez tajemnic – podstawy, optymalizacja, problemy”, 06-08.02.2017, organizowane przez BLIRT S.A.
 3. Real-Time PCR – analiza expresji genów”, 09-10.02.2017, organizowane przez BLIRT S.A.
 4. Filogenetyka molekularna”, 15-16.03.2018, organizowane przez MBS – Szkolenia, Konferencje, Usługo Sp. z o.o.
 5. Funkcjonalne rozwiązania i aplikacja programu Retrospect Biolog w badaniach identyfikacji i fenotypowania mikroorganizmów”, 24-25.01.0219, organizowane przez BIOMAXIMA S.A., Lublin, Polska.
 6. Szkolenie „Z zakresu analizy danych uzyskanych w sekwencjonowaniu nowej generacji” w ramach projektu LIDER IX pn. „Innowacyjny preparat do stymulacji wzrostu i plonowania pszenicy ozimej”, 19-20 i 26-27.10.2019, organizowane przez Ideas4Biology Sp. z.o.o.
 • Dr hab. Anna Gałązka, prof. IUNG-PIB

 • Emilia Grzęda

 • Prof. dr hab. Stefan Martyniuk

 • Dr Karolina Furtak

 • Dr Anna Marzec-Grządziel

 • Dr inż. Barbara Abramczyk

 • Dr Monika Kozieł

 • Dr Małgorzata Woźniak

 • Mgr Karolina Gawryjołek

 • Mgr inż. Sylwia Siebielec

 • Mgr Jarosław Ciepiel

 • Mgr Agata Janczarek

 • Krystyna Lewtak

 • Dr hab. inż. Anna M. Gajda (do 2021)

 • Dr Jarosław Grządziel (do 2020)

 • Dr Andrzej Księżniak (do 2021)

Zakład Mikrobiologii Rolniczej
IUNG-PIB w Puławach

X

Kontynuując korzystanie z witryny, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close