Kontakt

tel. 81 4786 950

agalazka@iung.pulawy.pl

Śledź profil na ResearchGate

Profesor IUNG-PIB       

Zainteresowania naukowe:

 • Aktywność biologiczna gleby;
 • Ocena strukturalnej i funkcjonalnej różnorodności mikroorganizmów glebowych;
 • Bioremediacja gleb.

Uzyskane stopnie naukowe:

 • 2018: Doktor habilitowany nauk rolniczych w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska, IUNG-PIB;
  Temat postępowania habilitacyjnego: “Ocena oddziaływania różnych systemów produkcji roślinnej i technik uprawy roli na mikrobiologiczną jakość środowiska glebowego, ze szczególnym uwzględnieniem zawartości glomalin.”
 • 2008: Doktor nauk rolniczych w zakresie kształtowania środowiska, specjalność: mikrobiologia gleby,
  IUNG-PIB Puławy;
  Tytuł pracy: „Ocena przydatności bakterii Azospirillum spp. i Pseudomonas stutzeri do bioremediacji gleb skażonych węglowodorami aromatycznymi”;
 • 2003: Magister biotechnologii
  Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie;
  Tytuł pracy: „Porównanie aktywności proteolitycznych u Phlebia radiata”.

Członkostwo w organizacjach:

 • Polskie Towarzystwo Mikrobiologów (od 2004)

Inne:

 • 2010-2011:  Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Pilotażowe studia podyplomowe dla pracowników jednostek naukowych „Zarządzanie projektami badawczymi i pracami rozwojowymi”.
tel. 81 4786 951

egrzeda@iung.pulawy.pl

Sekretarka, Technik

Zainteresowania naukowe:

 • Badania aktywności biologicznej gleby
 • Sprzedaż i produkcja szczepionek dla następujących roślin bobowatych: koniczyna, lucerna, komonica, perełkowiec, fasola, groch, soczewica, galega, nostrzyk, wyka, seradela, soja, cieciorka, bobik, ciecierzyca, esparceta, przelot, akacja, łubin, orzech ziemny

Uzyskane stopnie naukowe:

 • Technik ochrony środowiska
 • Technik administracji

Kontakt

tel. 81 4786 962

sm@iung.pulawy.pl

Profesor zwyczajny

Zainteresowania naukowe:

 • Biologiczne wiązanie azotu (rizobia, Azotobacter);
 • Choroby odglebowe zbóż;
 • Glebowa materia organiczna.

Uzyskane stopnie naukowe:

 • 1998: Profesor;
 • 1993: Doktor habilitowany;
 • 1984: Doktor.

Członkostwo w organizacjach:

 • Polskie Towarzystwo Mikrobiologów (od 1976);
 • Polskie Towarzystwo Fitopatologów (od 1992).

Inne:

 • Przewodniczący KT 190 ds. Biologii Gleby, Polski Komitet Normalizacyjny
 • Ekspert krajowy w ISO/TC 190 – Soil quality/SC4 Biological methods

Kontakt

tel. 81 4786 953

ag@iung.pulawy.pl

Zainteresowania naukowe:

 • Zagadnienia dotyczące jakości i funkcji gleby w agroekosystemie (glebowa materia organiczna i jej frakcje, różne aspekty aktywności mikrobiologicznej gleby i bioróżnorodności, systemy uprawy roli, systemy produkcji roślinnej, ochrona środowiska)

Kontakt

tel. 81 4786 960

babramczyk@iung.pulawy.pl

Follow me on ResearchGate

Asystent

Zainteresowania naukowe:

 • Charakterystyka morfologiczna i molekularna grzybów z rodzaju Diaporthe (Phomopsis) występujących na pędach roślin sadowniczych
 • Biologia molekularna grzybów fitopatogenicznych
 • Endofity grzybowe roślin i wydzielane przez nie metabolity
 • Biologiczna ochrona roślin

Uzyskane stopnie naukowe:

 • 2016: Doktor
 • 2006: Magister inżynier

Członkostwo w organizacjach:

 • Polskie Towarzystwo Fitopatologiczne (od 2010)

Inne:

Kierownik projektu nr 2016/21/N/NZ9/01526 Narodowego Centrum Nauki (NCN) otrzymanego w ramach konkursu Preludium 11, pt.: Charakterystyka metabolitów wydzielanych przez Phomopsis prunorum nowego w warunkach Polski patogena roślin sadowniczych oraz jego identyfikacja molekularna”

Kontakt

tel. 81 4786 955

aks@iung.pulawy.pl

Starszy specjalista inżynieryjno-techniczny

Zainteresowania naukowe:

 • Symbioza endomykoryzowa
 • Symbioza ektomykoryzowa
 • Symbioza bakterii wiążących azot

Uzyskane stopnie naukowe:

 • 1997: Doktor
 • 1981: Magister

Kontakt

tel. 81 4786 960

agrzadziel@iung.pulawy.pl

Follow me on ResearchGate

Starszy specjalista badawczo-techniczny

Zainteresowania naukowe:

 • Zastosowanie metod biologii molekularnej w identyfikacji charakterystyce mikroorganizmów;
 • Mikrobiologia i wirusologia;
 • Analiza statystyczna.

Uzyskane stopnie naukowe:

 • 2018: Doktor nauk weterynaryjnych, Zakład Wirusologii, Państwowy Instytut Weterynaryjny – PIB w Puławach;
 • 2014: Magister biotechnologii, Zakład Genetyki i Mikrobiologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Kontakt

tel. 81 4786 952

mmaczka@iung.pulawy.pl

Follow me on ResearchGate

 

Asystent

Zainteresowania naukowe:

 • Aktywność biologiczna gleby
 • Wolnożyjące bakterie wiążące azot atmosferyczny z rodzaju Azotobacter
 • Bakterie PSB
 • Nitragina

Uzyskane stopnie naukowe:

 • 2006: Magister

Kontakt

tel. 81 4786 958

jgrzadziel@iung.pulawy.pl

Follow me on ResearchGate       

 

Asystent

Zainteresowania naukowe:

 • Mikrobiologia gleb;
 • Analizy metagenomiczne;
 • Bioinformatyka;
 • Biologia molekularna (klonowanie molekularne, analizy DNA, produkcja i izolacja białek w systemach bakteryjnych).

Uzyskane stopnie naukowe:

 • 2014: Magister biologii, specjalność: mikrobiologia
  Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin

Członkostwo w organizacjach:

 • Polskie Towarzystwo Mikrobiologów (od 2017).

Kontakt

tel. 81 4786 961

kfurtak@iung.pulawy.pl

Follow me on ResearchGate

 

 

Specjalista badawczo-techniczny

Zainteresowania naukowe:

 • Aktywność biologiczna gleb;
 • Bioróżnorodność mikrobiologiczna gleb;
 • Funkcjonalność mikrobiomu glebowego, metoda Biolog® EcoPlate™;
 • Wpływ warunków stresowych na społeczności mikroorganizmów glebowych;
 • Wpływ różnych sposobów użytkowania gleby na jej aktywność biologiczną.

Uzyskane stopnie naukowe:

 • 2015: Magister biotechnologii, specjalność: biotechnologia środowiska
  Katedra Biochemii i Chemii Środowiska, Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Członkostwo w organizacjach:

 • Polskie Towarzystwo Mikrobiologów (od 2017).

Kontakt

tel. 81 4786 952

kgaw@iung.pulawy.pl

Specjalista

Zainteresowania naukowe:

 • Aktywność biologiczna gleby

Kontakt

tel. 81 4786 952

sstaniak@iung.pulawy.pl

Follow me on ResearchGate

 

 

Specjalista

Zainteresowania naukowe:

 • Badania na temat aktywności biologicznej gleby;
 • Badania zależności pomiędzy aktywnością  mikroorganizmów a rozwojem roślin na gruntach zdegradowanych chemicznie;
 • Badania różnorodności i funkcji mikroorganizmów zasiedlających gleby i składowiska zanieczyszczone pierwiastkami  śladowymi i związkami organicznymi;
 • Badania nad zastosowaniem mikroorganizmów do wspomagania fitoremediacji gleb i składowisk odpadów zanieczyszczonych pierwiastkami śladowymi;
 • Rozwój metod inaktywacji zanieczyszczeń w osadach dennych i ściekowych;
 • Badania na temat  zmiany różnorodności i funkcjonalności drobnoustrojów w warunkach suszy.

Uzyskane stopnie naukowe:

 • 2013: Magister Ochrony Środowiska, Specjalność: Zagrożenia Środowiska, Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie;
 • 2011: Inżynier Ochrony Środowiska, Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.

Inne:

 • Kierownik projektu: „Ocena skutków środowiskowych wykorzystania egzogennych źródeł materii organicznej w rolnictwie”. Realizacja w ramach działalności statutowej IUNG-PIB. Podprogram: 2 „Opracowanie oraz doskonalenie efektywnych i bezpiecznych dla środowiska systemów i technologii produkcji podstawowych ziemiopłodów”. Okres realizacji: 2019-2021.

 

 • Kierownik projektu nr 2015/17/N/ST10/03182 Narodowego Centrum Nauki (NCN) otrzymanego w ramach konkursu Preludium 9, pt.: Rola mikroorganizmów w zasiedlaniu składowisk odpadów pohutniczych przez rośliny oraz ich wpływ na biodostępność pierwiastków śladowych” (2018-2021)

 • Kierownik projektu realizowanego z Dotacji dla Młodych Naukowców w roku 2016, pt. “Zmiany różnorodności i funkcjonalności drobnoustrojów w warunkach suszy i intensywnych zmian wilgotności gleby oraz ich konsekwencje dla emisji gazów cieplarnianych”.

 • Laureatka Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2019 w kategorii „Naukowiec przyszłości” za realizację projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Tytuł projektu „Rola mikroorganizmów w zasiedlaniu składowisk odpadów pohutniczych przez rośliny oraz ich wpływ na biodostępność pierwiastków śladowych”.

Kontakt

tel. 81 4786 960

mlyszcz@iung.pulawy.pl

Specjalista

Zainteresowania naukowe:

 • Bakterie promujące wzrost roślin PGPB (identyfikacja molekularna bakterii; określanie właściwości promujących wzrost roślin);
 • Drzewa szybko rosnące z rodzaju Paulownia spp.(analizy meatgenomowe mikrobiomu drzew, określanie aktywności biologicznej gleb w uprawach rolno-leśnych);
 • Bioróżnorodność mikroorganizmów.

Uzyskane stopnie naukowe:

 • 2015: Magister biologii, specjalność: mikrobiologia

Inne:

Kierownik projektu nr 2016/23/N/NZ9/02157 Narodowego Centrum Nauki (NCN) otrzymanego w ramach konkursu Preludium 12, pt.: Wpływ szybko rosnących drzew Paulownia Clon In Vitro 112 (P. elonagta x P. fortunei) na właściwości mikrobiologiczne i fizyko-chemiczne gleb w warunkach Polski” (2017-2020)

Kontakt

tel. 81 4786 959

jciepiel@iung.pulawy.pl

Specjalista

Kontakt

tel. 81 4786 956

Technik

 • Dr hab. Anna Gałązka, prof. IUNG-PIB

 • Emilia Grzęda

 • Prof. dr hab. Stefan Martyniuk

 • Dr hab. inż. Anna M. Gajda

 • Dr Andrzej Księżniak

 • Dr inż. Barbara Abramczyk

 • Dr Anna Marzec-Grządziel

 • Mgr Monika Kozieł

 • Mgr Jarosław Grządziel

 • Mgr Karolina Furtak

 • Mgr Karolina Gawryjołek

 • Mgr Sylwia Siebielec

 • Mgr Małgorzata Woźniak

 • Mgr Jarosław Ciepiel

 • Krystyna Lewtak

Kontynuując korzystanie z witryny, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close