mgr Karolina Furtak realizowała w 2018 roku temat badawczy pt. Wpływ letnich powodzi na zmiany bioróżnorodności strukturalnej i funkcjonalnej mikrobiomu wybranych mad rzecznych.

Projekt był realizowany w ramach dotacji dla młodych naukowców ze środków MNiSW w IUNG-PIB w 2018 roku.

Opiekunem naukowym była dr hab. Anna Gałązka.
Wyniki badań zostały opublikowane w następujących pracach:

1) Furtak K., Grządziel J., Gałązka A., Niedźwiecki J. (2019): Analysis of Soil Properties, Bacterial Community Composition, and Metabolic Diversity in Fluvisols of a Floodplain Area. Sustainability, 11, 14, 3929; http://10.3390/su11143929

2) Furtak K., Gałązka A., Niedźwiecki J. (2020): Changes in soil enzymatic activity caused by hydric stress. Polish Journal of Environmental Studies, 29, 4, 1-8; https://doi.org/10.15244/pjoes/112896

3) Furtak K., Grządziel J., Gałązka A., Niedźwiecki J. (2020): Prevalence of unclassified bacteria in the soil bacterial community from floodplain meadows (fluvisols) under simulated flood conditions revealed by a metataxonomic approach. Catena, 188, 104448; http://10.1016/j.catena.2019.104448


Założenia i cel badań

Projekt miał na celu wstępną analizę dynamiki zmian zachodzących w bioróżnorodności funkcjonalnej i strukturalnej wybranych mad rzecznych zachodzących podczas letnich, krótkotrwałych powodzi.
Projekt obejmował trzy etapy prac: 1) analizę świeżych próbek glebowych; 2) symulację warunków powodzi w doświadczeniu wazonowym (14 dni); 3) osuszanie próbek glebowych po zalaniu (56 dni).

Materiał i metody badawcze

W pierwszym etapie pobrano świeże próbki trzech różnych mad rzecznych (średniej, lekkiej i bardzo lekkiej) oraz dokonano następujących oznaczeń fizyko-chemicznych parametrów gleby, aktywności enzymatycznej oraz zawartości węgla i azotu w biomasie drobnoustrojów. Określono aktywność metaboliczną bakterii i grzybów glebowych w badanych madach (EcoPlate i FF Plate Biolog®) oraz dokonano analizy strukturalnej społeczności bakterii i grzybów w badanych madach rzecznych z zastosowaniem sekwencjonowania następnej generacji (NGS) regionów zmiennych 16S rRNA dla bakterii i ITS dla grzybów. Pobrano również wodę z Wisły, a następnie określono różnorodność strukturalną i funkcjonalną mikrobiomu w niej występującego.
Kolejnym etapem projektu było przeprowadzenie doświadczenia mającego na celu zasymulowanie warunków powodzi na wybranych madach rzecznych. Wybrane mady rzeczne umieszczono w plastikowych, transparentnych pojemnikach i zalano wodą rzeczną. Wodę utrzymywano na poziomie 5 cm nad powierzchnią gleby przez 14 dni. W tym czasie dwukrotnie pobrano próbki do badań (po 7 i 14 dniach zastoju wody).  Ostatnim etapem badań było osuszanie mad rzecznych. Po 14 dniach zastoju wody doprowadzono do jej naturalnego odcieknięcia, a następnie pozostawiono mady do osuszania przez 56 dni.

 

Wyniki

Uzyskane wyniki pozwalają stwierdzić, że zastój wody na glebach miał wpływ na takie parametry jak: odczyn gleby, aktywność enzymatyczna, ale przede wszystkim na skład oraz aktywność metaboliczną społeczności bakterii i grzybów glebowych.Projekt pozwolił na potwierdzenie głównej hipotezy badawczej – nagłe warunki zwiększonej wilgotności w glebie doprowadziły do istotnych różnic w składzie mikrobiomu glebowego oraz aktywności biologicznej badanych mad rzecznych. 14-dniowy zastój wody spowodował wzrost różnorodności rodzajowej społeczności bakterii oraz spadek rodzajowej społeczności grzybów. Stwierdzono także, że dochodzi do przeniesienia z wody do gleby wybranych rodzajów bakterii.

 

 

W oparciu o uzyskane wyniki badań mgr Karolina Furtak wszczęła przewód doktorski. Tematem pracy doktorskiej jest Wpływ symulowanej powodzi na bioróżnorodność strukturalną i funkcjonalną mikrobiomu wybranych mad rzecznych. Promotorem jest dr hab. Anna Gałązka, prof. IUNG-PIB, a promotorem pomocniczym dr Jacek Niedźwiecki (Zakład Gleboznawstwa Erozji i Ochrony Gruntów).

Seminarium poprzedzające otwarcie przewodu doktorskiego miało miejsce 03.12.2018 roku w IUNG-PIB.

Wyniki projektu były prezentowane na konferencjach:

  • Prezentacja ustna na 53 Ogólnopolskiej Konferencji Mikrobiologicznej: Mikroorganizmy w zrównoważonym rolnictwie, ochronie środowiska i procesach biotechnologicznych w dniach 8-11.09.2019 w Poznaniu; Tytuł wystąpienia: Wpływ symulowanej powodzi na społeczność bakterii glebowych (Furtak K., Grządziel J., Gałązka A., Niedźwiecki K.),
    Referat otrzymał nagrodę i dyplom za najlepszy referat podczas sesji Młodych Naukowców na 53 Ogólnopolskiej Konferencji Mikrobiologicznej pt. Mikroorganizmy w zrównoważonym rolnictwie, ochronie środowiska i procesach biotechnologicznych od Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
  • Poster na 53 Ogólnopolskiej Konferencji Mikrobiologicznej: Mikroorganizmy w zrównoważonym rolnictwie, ochronie środowiska i procesach biotechnologicznych w dniach 8-11.09.2019 w Poznaniu; Tytuł posteru: Zmiany aktywności enzymatycznej gleby wywołane stresem wodnym oraz osuszaniem (Furtak K., Gałązka A., Ciotucha O.).
  • Poster na IV Ogólnopolskim Sympozjum Mikrobiologicznym Metagenomy różnych środowisk w dniach 27-28.06.2019 w Lublinie; Tytuł posteru: Struktura społeczności bakterii w wodach Wisły (Furtak K., Grządziel J., Gałązka A.).
  • Poster na IV Ogólnopolskim Sympozjum Mikrobiologicznym Metagenomy różnych środowisk w dniach 27-28.06.2019 w Lublinie; Tytuł posteru: Zmiany w społeczności mikroorganizmów glebowych wywołane zastojem wody (Furtak K., Gałązka A., Niedźwiecki J.).
  • Poster na krajowej konferencji naukowej – Krajowa Platforma Glebowa: Usługi ekosystemowe gleb – wskaźniki i metody oceny w dniu 26.06.2019 w Warszawie; Tytuł posteru: Wpływ zalewania i osuszania gleby na wybrane parametry fizyko-chemiczne mad rzecznych z Małopolskiego Przełomu Wisły (Furtak K., Gałązka A., Niedźwiecki J.).
  • Poster na międzynarodowej konferencji naukowej 8th International Conference For Young Researchers: Multidirectional Research in Agriculture, Forestry and Technology w dniach 25-27 kwietnia 2019, w Krakowie; Tytuł posteru: Impact of simulated flooding on the quality of the soil environment (Furtak K., Gałązka A.).
  • Prezentacja ustna na krajowej konferencji naukowej pt. Bioróżnorodność funkcjonalna gleb Polski w dniach 18-19.10.2018 w Puławach; Tytuł wystąpienia: Wpływ symulowanych warunków powodzi na aktywność mikrobiologiczną mad rzecznych (Furtak K., Gałązka A.).
  • Poster na krajowej konferencji naukowej pt. Bioróżnorodność funkcjonalna gleb Polski w dniach 18-19.10.2018 w Puławach; Tytuł posteru: Aktywność oraz różnorodność metaboliczna mikroorganizmów zasiedlających wybrane mady rzeczne z dorzecza Wisły (Furtak K., Gałązka A.).
Poster_Bioróżnorodność_IUNG_2018.10.18-19
Dotacja dla młodych naukowców 2018 – mgr Karolina Furtak

Zakład Mikrobiologii Rolniczej
IUNG-PIB w Puławach

X

Kontynuując korzystanie z witryny, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close