Dnia 05.12.2018 r. mgr Karolina Furtak wygłosiła prezentację podsumowującą realizację kilkumiesięcznego tematu badawczego pt. Wpływ letnich powodzi na zmiany bioróżnorodności strukturalnej i funkcjonalnej mikrobiomu wybranych mad rzecznych. Projekt był realizowany w ramach dotacji dla młodych naukowców ze środków MNiSW w IUNG-PIB w 2018 roku. Opiekunem naukowym była dr hab. Anna Gałązka.

Projekt miał na celu wstępną analizę dynamiki zmian zachodzących w bioróżnorodności funkcjonalnej i strukturalnej wybranych mad rzecznych zachodzących podczas letnich, krótkotrwałych powodzi.
Projekt obejmował trzy etapy prac: 1) analizę świeżych próbek glebowych; 2) symulację warunków powodzi w doświadczeniu wazonowym (14 dni); 3) osuszanie próbek glebowych po zalaniu (56 dni).
W pierwszym etapie pobrano świeże próbki trzech różnych mad rzecznych (średniej, lekkiej i bardzo lekkiej) oraz dokonano następujących oznaczeń fizyko-chemicznych parametrów gleby, aktywności enzymatycznej oraz zawartości węgla i azotu w biomasie drobnoustrojów. Określono aktywność metaboliczną bakterii i grzybów glebowych w badanych madach (EcoPlate i FF Plate Biolog®) oraz dokonano analizy strukturalnej społeczności bakterii i grzybów w badanych madach rzecznych z zastosowaniem sekwencjonowania następnej generacji (NGS) regionów zmiennych 16S rRNA dla bakterii i ITS dla grzybów. Pobrano również wodę z Wisły, a następnie określono różnorodność strukturalną i funkcjonalną mikrobiomu w niej występującego.
Kolejnym etapem projektu było przeprowadzenie doświadczenia mającego na celu zasymulowanie warunków powodzi na wybranych madach rzecznych. Wybrane mady rzeczne umieszczono w plastikowych, transparentnych pojemnikach i zalano wodą rzeczną. Wodę utrzymywano na poziomie 5 cm nad powierzchnią gleby przez 14 dni. W tym czasie dwukrotnie pobrano próbki do badań (po 7 i 14 dniach zastoju wody). Uzyskane wyniki pozwalają stwierdzić, że zastój wody na glebach miał wpływ na takie parametry jak: odczyn gleby, aktywność enzymatyczna, ale przede wszystkim na skład oraz aktywność metaboliczną społeczności bakterii i grzybów glebowych.

 

Ostatnim etapem badań było osuszanie mad rzecznych. Po 14 dniach zastoju wody, doprowadzono do jej naturalnego odcieknięcia, a następnie pozostawiono mady do osuszania przez 56 dni.

Projekt pozwolił na potwierdzenie głównej hipotezy badawczej – nagłe warunki zwiększonej wilgotności w glebie doprowadziły do istotnych różnic w składzie mikrobiomu glebowego oraz aktywności biologicznej badanych mad rzecznych. 14-dniowy zastój wody spowodował wzrost różnorodności rodzajowej społeczności bakterii oraz spadek rodzajowej społeczności grzybów. Stwierdzono także, że dochodzi do przeniesienia z wody do gleby wybranych rodzajów bakterii.

Wyniki projektu były prezentowane w ramach:

  • Prezentacja ustnej na krajowej konferencji naukowej pt. Bioróżnorodność funkcjonalna gleb Polski w dniach 18-19.10.2018 w Puławach: pt.: Wpływ symulowanych warunków powodzi na aktywność mikrobiologiczną mad rzecznych.
  • Posteru na krajowej konferencji naukowej pt. Bioróżnorodność funkcjonalna gleb Polski w dniach 18-19.10.2018 w Puławach: Aktywność oraz różnorodność metaboliczna mikroorganizmów zasiedlających wybrane mady rzeczne z dorzecza Wisły.
  • Prezentacji na seminarium poprzedzającym otwarcie przewodu doktorskiego mgr Karoliny Furtak w dniu 03.12.2018.

Poster_Bioróżnorodność_IUNG_2018.10.18-19

Dotacja dla młodych naukowców 2018 – mgr Karolina Furtak

Kontynuując korzystanie z witryny, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close