Nowa publikacja w czasopiśmie Kosmos – Problemy Nauk Biologicznych

Nowa publikacja w czasopiśmie Kosmos – Problemy Nauk Biologicznych

Woźniak M., Gałązka A., Frąc M. Paulownia – Szybko rosnące, wielofunkcyjne drzewo bioenergetyczne.Kosmos – Problemy Nauk Biologicznych, 2018, Tom 67, Numer 4, str. 781-789.

 

PDF publikacji: LINK

 

Streszczenie
Plantacje lasów o krótkiej rotacji są obiecującym narzędziem zmniejszenia stężenia dwutlenku węgla w atmosferze zaś otrzymywana z nich biomasa jest surowcem wykorzystywanym na cele energetyczne. Paulownia to jedne z najbardziej rozpowszechnionych rodzajów drzew występujących na plantacjach lasów o krótkiej rotacji. Jest to szybko rosnące drzewo liściaste rodzime dla Chin i Azji Wschodniej. Gatunki drzew z rodzaju Paulownia są dobrze przystosowane do szerokich zmian czynników glebowych i klimatycznych, rosną nawet na glebach uznanych za marginalne. Wszystkie gatunki wykorzystywane są do produkcji drewna przemysłowego, papieru, etanolu i biopaliw. Są szeroko stosowane jako drzewa parkowe i uprawy rolno-leśne. Liście paulowni charakteryzujące się wysoką zawartością białek, tłuszczów i cukrów, często wykorzystywane są jako pasza dla zwierząt i zielony nawóz. Dużym zainteresowaniem cieszy się krzyżówka Paulownia Clon In Vitro 112, którego nazwa handlowa to „Oxytree”, „BIO TREE”, „DRZEWO TLENOWE”. Przedstawione informacje świadczą o tym, iż paulownia jest niezwykle interesującym obiektem badań uwzględniających podejście interdyscyplinarne, obejmujące takie dziedziny nauki jak: rolnictwo, biologia, biochemia, fizyka i chemia. Niniejsza publikacja zawiera przegląd najważniejszych zagadnień dotyczących drzew z rodzaju Paulownia: występowanie, opis botaniczny, wymagania uprawowe i ich ogólne zastosowanie .

 

Słowa kluczowe: drzewa tlenowe, lasy o krótkiej rotacji Paulownia, uprawy rolno-leśne

 

 

Abstract

Short-rotation tree plantations are considered as a promising tool for decreasing the concentration of carbon dioxide in the atmosphere. On the other hand, biomass thus provided is used as the raw material for energy purposes. Paulownia, native for China and east Asia, are some of the most widespread types of trees occurring in short rotation plantations. The trees from this genus are extremely adaptive to a wide range of climate and soil factors, they grow even on soils recognized as marginal. All the species of Paulownia trees are used for the production of industrial wood, paper, ethanol and biofuels. They are widely used as park trees and agro-forestry plantations. Paulownia leaves are characterized by a high content of proteins, fats and sugars. They are also often used as green fertilizer and animal feed. The hybrid Paulownia Clon in Vitro 112, the commercial name of which is ,,Oxytree’’, ,,BIO TREE’’ and ,,DRZEWO TLENOWE’’, has gained a large interest. The presented information shows that Paulownia spp. variety is an extremely interesting object of interdisciplinary studies involving biology, biochemistry, physics and chemistry. This paper provides an overview of the most important issues of Paulownia tree: occurrence, botanical description, cultivation requirements, and its general application.

 

Keywords: agro-forestry plantations, oxygen trees, Paulownia, short rotation forestry

Dr Anna Gałązka otrzymała stopień doktora habilitowanego – Gratulujemy !

Dr Anna Gałązka otrzymała stopień doktora habilitowanego – Gratulujemy !

Mamy ogromną przyjemność zakomunikować, że Pani Dr Anna Gałązka (Kierownik Zakładu Mikrobiologii Rolniczej) otrzymała stopień doktora habilitowanego.

Serdecznie gratulujemy!

Jest to uhonorowanie znaczącego dorobku naukowego Pani dr hab. Anny Gałązki, a także Jej wieloletniej pracy w Zakładzie Mikrobiologii Rolniczej (IUNG-PIB).

 

Uchwała o nadaniu Pani dr Annie Gałązce stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplinie: ochrona i kształtowanie środowiska, została podjęta na CCLXV posiedzeniu Rady Naukowej IUNG-PIB w dniu 2 października 2018 roku.

 

Tematem postępowania habilitacyjnego była:

 „Ocena oddziaływania różnych systemów produkcji roślinnej i technik uprawy roli na mikrobiologiczną jakość środowiska glebowego, ze szczególnym uwzględnieniem zawartości glomalin”.

W imieniu całego Zakładu składamy najserdeczniejsze gratulacje oraz życzymy dalszych sukcesów w realizacji planów i zamierzeń naukowych.

 

Treść uchwały:
Uchwała RN

Pracownicy Zakładu członkami zespołu badawczego w projekcie LIDER IX

Pracownicy Zakładu członkami zespołu badawczego w projekcie LIDER IX

Pracownicy naszego Zakładu (mgr K. Furtak, mgr M. Woźniak, mgr J. Grządziel) wchodzą w skład zespołu badawczego projektu LIDER IX pt. „Innowacyjny preparat do stymulacji wzrostu i plonowania pszenicy ozimej”, którego kierownikiem jest dr Agnieszka Kuźniar z Wydziału Biotechnologii i Nauk o Środowisku KUL w Lublinie.

 

Budżet projektu: 1 075 508,75 zł

 

W projekcie uczestniczy także Pan Łukasz Pecio z Zakładu Biochemii i Jakości Plonów.

 

Program LIDER adresowany jest do młodych naukowców chcących zdobyć doświadczenie w kierowaniu realizacją projektu badawczego oraz podnieść swoje kompetencje w samodzielnym budowaniu, zarządzaniu oraz kierowaniu własnym zespołem badawczym. Program służy także stymulowaniu współpracy naukowców z przedsiębiorcami, poprzez realizację badań o potencjale wdrożeniowym i komercjalizacyjnym. Dodatkowo zachęca do mobilności międzysektorowej, międzyuczelnianej oraz pomiędzy jednostkami naukowymi.

 

Więcej informacji:

 

http://www.kul.pl/dr-agnieszka-kuzniar-laureatka-konkursu-lider,art_82140,1535968740,0.html

https://www.ncbr.gov.pl/programy/programy-krajowe/lider/lider-ix-edycja/

 

Po więcej szczegółów zapraszamy wkrótce

Rozdział w monografii

Rozdział w monografii

Activity and Variety of Soil Microorganisms Depending on the Diversity of the Soil Tillage System, Furtak K.,  Gajda A.M.,  w:  Sustainability of Agroecosystems, Alexandre Bosco de Oliveira, IntechOpen, 2018

DOI: 10.5772/intechopen.72966

Nowa publikacja w Postępach Mikrobiologii

Nowa publikacja w Postępach Mikrobiologii

Biochemiczne metody oceny różnorodności funkcjonalnej i strukturalnej mikroorganizmów glebowych, Furtak K., Gajda A.M., Postępy Mikrobiologii; 2018, 57, 2, s.194-202.
Link do publikacji:    

 

Streszczenie:

Mikrobiom glebowy składa się z wysoce zróżnicowanych pod względem strukturalnym oraz funkcjonalnym grup mikroorganizmów. Stanowi on obiekt licznych badań od wielu lat, jednakże wciąż pozostaje nie do końca poznany. Wiadome jest, że mikroorganizmy glebowe odgrywają główną rolę w procesach biogeochemicznych. Znajomość ich różnorodności strukturalnej i funkcjonalnej pozwala zatem na ocenę stanu środowiska glebowego, co jest niezwykle istotne dla agronomii oraz ekologii. Działalność rolnicza oraz premysłowa człowieka powoduje zmiany w aktywności gleby, które należy monitorować. W badaniach nad aktywnością i różnorodnością mikrobiologiczną gleby można wyróżnić wiele metod badawczych opracowywanych i udoskonalanych przez naukowców z całego świata. Metody biochemiczne stosowane w celu analizy aktywności mikrobiologicznej polegają na określeniu zdolności mikroorganizmów do syntezy, asymilacji bądź rozkładu określonych związków chemicznych, a także na analizie komponentów komórek drobnoustrojów. Omówiono w niniejszej pracy metody badawcze, które umożliwiają analizę zarówno funkcjonalności mikroorganizmów, jak i ich strukturalnego zróżnicowania.

Abstract:

Soil microbiome is composed of groups of microorganisms which are structurally and functionally very different. For many years soil microbiome has been the subject of numerous studies, but still is not fully recognized. It is well known that soil microorganisms play a key role in biogeochemical processes. Knowledge of their structural and functional diversity makes it possible to assess the condition of the soil environment, which is extremely important for agronomy and ecology. The agricultural and industrial activities of humans cause changes in soil activity, which should be monitored. There are many different research methods developed to analyze soil activity and microbiological soil diversity and refined by researchers from around the world in. Biochemical methods used to analyze microbial activity are based on the determination of the ability of microorganisms to synthesize, assimilate or decompose specific chemical compounds, as well as on the analysis of microbial cell components. This study presents the research methods used for the analysis of both: the functionality of microorganisms and their structural diversity

Kontynuując korzystanie z witryny, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close